Imagini ale paginilor
PDF
ePub

17 And when they saw him, they worshipped him: bim : but some doubted.

18 And Jesus came and

१७ तेव्हां त्यानी त्याला पाहून त्याचें भजन केलें, परंतु कितोएकांस संशय वाटला.

१८ तेव्हां येशूने जवळ येऊन त्यांस असें

spake unto them, saying, All सांगितलें कीं, "आकाशांत आणि पृथ्वीवर power is given unto me in heaven and in earth.

19 || Go ye therefore, and teach "all nations, baptizing

them in the name of the Fa ther, and of the Son, and of the Holy Ghost :

सर्व अधिकार मला दिल्हा आहे;

१९ यास्तव तुह्मी जाऊन सर्व देशांतील लोकांस शिष्य करा; त्यांस बापाचें व पुत्राचें व पवित्र आत्म्याचें नाम घेण्यासाठीं बाप्तिस्मा द्या.

२० म्या ज्या सर्व आज्ञा तुद्मास दिल्ह्या त्या पाळावयास त्यांस शिकवा, आणि पाहा

जगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुझाबरोबर सर्व

20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. काळ आहें.” आमेन. Amen.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

૧૯ એ માટે તમે જઈને શરવ

१९ अतो यूयं गत्वा सर्व्वदेशीय

लोउने पाय तथा हीरा तथा पवीतर लोकान् शिष्यान् कृत्वा पितुः पुत्रस्य ने पवित्रस्यात्मनश्च नाम्ना तान् मज्जयत ।

भ्यातमाने नामे णापतीराम शीश रो.

૨૦ ને જે માગના મેં તમને ગ્માपी ते शधली पासवा तेमाने शभन्न वो ने नगतना भ्यंत शुधी हुतभारी शाथे छ. मामेन.

२० अहं युष्मान् यदादिष्टवान् तदपि तान् आचीरतुमुपदिशत पश्यत जगदन्तं यावत् सततमहं युष्माभिः सह तिष्ठामि । इति ॥

THE END.

« ÎnapoiContinuă »