De Zee

Coperta unu
J.F.V. Behrns, 1907
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Cuprins


Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Pasaje populare

Pagina 228 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: HOOFDSTUK I Algemeene bepalingen 5 l De aard van het auteursrecht Art.
Pagina 240 - Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.
Pagina 263 - Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit , hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst , en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.
Pagina 228 - Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te weten...
Pagina 238 - Hij die opzettelijk de bij het vorige lid opgelegde geheimhouding schendt , wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden , met of zonder ontzetting van het recht om ambten te bekleeden.
Pagina 137 - Fahrzeug befindet, so hat es anzunehmen, daß es ein überholendes Fahrzeug ist, und muß dem anderen aus dem Wege gehen. Artikel 25...
Pagina 237 - Hij, die opzettelijk de bij artikel 80 opgelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden.
Pagina 240 - Alle ten gevolge van deze wet opgemaakte of overgelegde stukken, verzoekschriften, beroepschriften en beschikkingen zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie en worden kosteloos uitgereikt.
Pagina 106 - De Heeren hebben mij niet te verzoeken , maar te gebieden , en al werd mij bevolen , 's Lands vlag op een enkel schip te voeren , ik zou daarmede in zee gaan, en daar de Heeren Staten hunne vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen.
Pagina 238 - Met het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij en krachtens deze wet zijn, behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de marechaussee, alle...

Informații bibliografice