Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

THE

NEW TESTAMENT

OP OUR

LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST

TRANSLATED OUT OP

THE ORIGINAL GREEK;

AND WITH THE FORMER

TRANSLATIONS DILIGENTLY COMPARED AND REVISED.

NEW YORK:

AMERICAN BIBLE SOCIETY,

INSTITUTED IN THE YEAR MDCCCXVI.

1873.

1873

BOOKS

fortegnelse

over det Nye Testamentes Bøger.

OF THE

NEW TESTAMENT.

Chap 28

18

.... 24

24 21

28

28

.... 16

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

St. Matthæi Evangeliunt

.Cap. 28 St. Murci Evangelium .....

........ 16 St. Lucæ Evangelium..... St. Johannis Evangelium

21 Apostlernes Gjerninger........ St. Pauli Brev til de Romere St. Pauli første Brev til de Corinthier .... 16 St. Pauli andet Brev til de Corinthier 13 St. Pauli Brev til de Galater

6 St. Pauli Brev til de Epheser

6 St. Pauli Brev til de Philippenser........ 4 St. Pauli Brev til de Colossenser .

4 St. Hauli ferste Brev til de Thessalonifer.. 5 St. Pauli andet Brev til de Theósaloniter.. 3 St. Pauli første Brev til Timotheuni ...... 6 St. Pauli andet Brev til Timotheum...... 4 St. Pauli Drev til Titum........... 3 St. Pauli Brev til Philemon

1 Brevet til de Ebræer.

13 St. Jacobi almindelige Brev.............. 5 St. Petri første almindelige Brev......... 5 St. Petri andet almindelige Prev......... 3 St. Johannis første almindelige Brev...... 5 St. Johannis andet Brev............ 1 St. Johannis tredie Brev........

1 St. Judæ almindelige Brev. co-op......... ] St. Johannis Uabenbaring ................ 22

Matthew ........ Mark Lake John The Acts...... The Epistle to the Romans. I. Corinthians ........ II. Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians ......... I. Thessalonians ...... II. Thessalonians I. Timothy II. Timothy. Titus. Philemon To the Hebrews...... The Epistle of James.. I. Peter ......... II. Peter I. John II. John III. John.. Jude.. Revelation

3

6

4

3 1 13 5

5

3

5

1

1

1 22

Sist of

altor Putsker

Putolen

DAN. & ENG. 12M0.- 16th En.

[blocks in formation]

Bog.

1. Tapitel.

CHAPTER I.
:Efu Chrifti, Davide Sønd, Abra-

THE
THE book of the generation of

Jesus Christ, the son of David,

the son of Abraham. 2. Abraham avlede Isak; men Slat 2 Abraham begat Isaac; and avlede Jatob; men Jakob avlede Ju- Isaac begat Jacob; and Jacob beda og hans. Brødre.

gat Judas and his brethren; 3. Men Juda avlede Bhared og Za-3 And Judas begat Phares and ra med Thamar; men Phares avlede Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; men Esrom avlede Aram. Esrom ; and Esrom begat Aram;

4. Men Aram avlede Aminadab; men 4 And Aram begat Aminadab;
Aminadab avlede Naadson; meu Saas- and Aminadab begat Naasson; and
son avlede Salmon.

Naasson begat Salmon;
5. Men Salmon avlede Boas med 5. And Salmon begat Booz of Ra-
Machab; men Boas avlede Obed med chab; and Booz begat Obed of
Nuth; men Obed avlede Sai. Ruth; and Obed begat Jesse;

6. Men Isai avlede Song David; 6 And Jesse begat David the
men Rong David avlede Salomon king; and David the king begat
med Urice (Hustru).

Solomon of her that had been the

wife of Urias; 7. Men Salomon avlede Moboam; 7 And Solomon begat Roboam; men Hoboam avlede Abia; men Abia and Roboam begat Abia, and avlede Asa.

Abia begat Asa; 8. Men Asa avlede Josaphat; men 8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat avlede Soram; men Joram Josaphat begat Joram; and Joram avlede Ušpia.

begat Ozias; 9. Men liðsia avlede Jotham; men 9° And Ozias begat Joatham; and Jotham avlede Achad; men Úchas av- Joatham begat Achaz; and Achaz.

; lede Ezechias.

begat Ezekias; 10. Men Ezechias ablede Manasse; 10 And Ezekias begat Manasses; men Manasie avlede Amon; meu and Manasses begat Amon; and Amon avlede Josiað.

Amon begat Josias; 11. Meu Josias avlede Jechonias og 11 And Josias begat Jechonias hans Brodre, ved den Babylonisfe uid- and his brethren, about the time lændighede (TID)

they were carried away to Babylon: 12. Men efter den Babylonisfe uid- 12 And after they were brought lændighed (var begyndt), avlede Je- to Babylon, Jechonias begat Salachonias Salathiel; men Salathiel av- thiel; and Salathiel begai Zorobalede Zorobabel. 13. Men Zorobabel avlede Abind; 13' And Zorobabel begat Abiud;

3671

[ocr errors]

bel;

Liggendefoe, og offrede det Gaver : | fell down, and worshipped him: and Guld, og Køgelse, og Myrrha. when they had opened their trea.

sures, they presented unto him gifts;

gold, and frankincense, and myrrh. 12. Dg der de vare blevne advarede 12 And being warned of God in af Gud i en Drøm, at de ikke skulde a dream that they should not vende tilbage til þerodes, fore de ad return to Herod, they departed en anden Wei bort til dereð Band. into their own country another

way. 13. Men der de vare bortfarne, see, 13 And when they were departda aabenbaredes HErreng Engel for ed, behold, the angel of the Lord Jofeph i en Drøm, og sagde: ftaae appeareth to Joseph in a dream, op, og tag Barnet og bet8 Moder, og saying, Arise, and take the young fine til degypten, og bliv der, indtil child and his mother, and flee into jeg siger dig til; thi Herodes vil søge Egypt, and be thou there until I efter Barnet, for at omkomme det." bring thee word: for Herod will

seek the young child' to destroy

him. 14. Men han stod op, tog Barnet og 14 When he arose, he took the bet8 Moder om Matten, og veeg hen young child and his mother by til Ægypten.

night, and departed into Egypt: 15. Dg han blev der, indtil Herodes 15 And was there until the death var død.; at det sfulde fuldtommes, of Herod : that it might be fulfilled som var sagt af HErren ved Prophe which was spoken of the Lord by ten, som siger: jeg kaldte min Søn ud the prophet, saying, Out of Egypt af Egypten.

have I called my Son. 16. Der Herodes da saae, at han var 16 | Then Herod, when he saw skuffet af de Wise, blev han saare vred; that he was mocked of the wise og sendte hen, og lod ihjelslaae alle men, was exceeding wroth, and Drengebørn, som vare i Bethlehem. sent' forth, and slew all the chilog i alle dens. Egne, fra to úar og dren that were in Bethlehem, and derunder, efter den Tid,

som han hav- in all the coasts thereof, from two de nøte udspurgt af de Vise.

years old and under, according to the time which he had diligently

inquired of the wise men. 17. Da blev det fuldkommet, som 17 Then was fulfilled that which sagt er af den Prophet Jeremias, som was spoken by Jeremy the prosiger:

phet, saying, 18. ubi Mama blev hørt en Nøst, 18 In Rama was there a voice Graad og Strig, og megen Sylen: heard, lamentation, and weeping, Rachel begræd sine Børn, og vilde iffe and great mourning, Rachel weeplade sig husvale, thi de ere itfe (mere i ing for her children, and would Live).

not be comforted, because they

are not. 19. Men der Herodes var død, see, 19 7 But when Herod was dead, da aabenbaredes HErrens Engel for behold, an angel of the Lord apri Joseph i en Drom, i Egypten, sigende: peareth in a dream to Joseph in

Egypt, 20. Staae op, og tag Barnet og dets 20 Saying, Arise, and take the Moder, og drag hen til Israels Zand; young child and his mother, and thi de ere døde, som søgte efter Bar- go into the land of Israel: for they nets Lib.

are dead which sought the young child's life.

« ÎnapoiContinuați »