Imagini ale paginilor
PDF
ePub

men Abiud avlede Eliakim; men Elia-, and Abiud begat Eliakim; and tim avlede Azor.

Eliakim begat Azor ; 14. Men Ázor avlede Sadot; men 14 And Azor begat Sadoc; and Sadof avlede Achim; men Achim av- Sadoc begat Achim; and Achim lede Eliud.

begat Eliud; 15. Men Eliud avlede Eleazar; men 15 And Eliud begat Eleazar; Eleazar avlede Matthan; men Mat- and Eleazar begat Matthan; and than avlede Jatob.

Matthan begat Jacob; 16. Men Jakob avlede Joseph, Ma- 16 And Jacob begat Joseph the riæ Mand; af hende er JEsus født, husband of Mary, of whom was Tom faldes Christus.

born Jesus, who is called Christ. 17. Altsaa ere alle Led fra Abraham 17 So all the generations from indtil David fjorten Led; og fra Das Abraham to David are fourteen vid indtil den Babyloniste üldlændig- generations; and from David until hed fjorten Led; og fra den Babylo- the carrying away into Babylon niste Udlændighed indtil Christuð fior- are fourteen generations; and from ten Led.

the carrying away into Babylon un

to Christ are fourteen generations. 18. Men Jesu Christi Fødsel git 18 Now the birth of Jesus faa til: Der Maria hans Moder var Christ was on this wise : When as bleven trolovet med Joseph, befandtes his mother Mary was espoused to hun. førend de fom tilhobe, at være Joseph, before they came together, frugtsommelig af den Hellig Aand. she was found with child of the

Holy Ghost. 19. Men Joseph hendes Mand, som 19 Then Joseph her husband, bevar retfærdig, og som ifte offentlig ing a just man, and not willing to vilde bestjæmme hende, vilde hemme- make her a public example, was lig stille sig fra hende.

minded to put her away privily. 20. Men idet han tænkte derpaa, see, 20 But while he thought on these da aabenbaredes HErrens Engel for things, behold, the angel of the ham i en Drøm, og fagde: Joseph, Lord appeared unto him in a Davids Son! frygt iffe for at an- dream, saying, Joseph, thou son namme din Hustru Maria ; thi det, of David, fear not to take unto som er avlet i hende, er af den Hellig thee Mary thy wife: for that Aand.

which is conceived in her is of the

Holy Ghost. 21. Men hun skal føde en Søn, og 21 And she shall bring forth a du skal falde hang Mavn JEsuo; thi son, and thou shalt call his name han (fal frelse sit Folf fra deres Syn- JESUS: for he shall save his peoder.

ple from their sins. 22. Men dette ffede altsammen, at 22 Now all this was done, that det sfulde fuldfommes, som er sagt af it might be fulfilled which was Erren ved Propheten, som siger: spoken of the Lord by the pro

phet, saying, 23. See, en Jomfru skal blive frugt- 23 Behold, a virgin shall be with sommelig, og føde en Son, og man child, and shall bring forth a son, stal falde hand Navn Immanuel, hvil- and they shall call his name Em fet er udlagt : Gud med 08.

manuel, which being interpreted

is, God with us. 24. Men der Joseph vaagnede op af 24 Then Joseph, being raised Søvnen, gjorde han. fom HErrens from sleep, did as the angel of the Engel havde befalet ham ; og han an- Lord had bidden him, and took ammede sin sustru.

unto him his wife :

:

25. Dg han holdt sig ikke til hende, 25 And knew her not till she had 'indtil hun havde født sin Søn den brought forth her first-born son: førstefødte, og han kaldte hans Navn and he called his name JESUS. JEsus.

M pen der Jesus var føbt i Bethe: N Bethlehem of Judea in the

2. Capitel.

CHAPTER II.

TOW when hem i Judæa, udi Kong Hérodis Dage, fee, da kom Vife fra Østen days of Herod the king, behold, til Jerusalem, og fagde :

there came wise men from the

east to Jerusalem, 2. Hvor er den Jødernes Konge, fom 2 Saying, Where is he that is (nu) er født? thi vi have feet hans born King of the Jews ? for we Stjerne i Østen, og ere fonine for at have seen his star in the east, and tilbede ham.

are come to worship him. 3. Méu der Kong Herodes det hørte, 3 When Herod ihe king had blev han forfærdet, og al Jerusalem heard these things, he was troumed ham.

bled, and all Jerusalem with him. 4. Og der han havde forsamlet alle 4 Ánd when he had gathered all de Ypperste-Bræster og Striftfloge the chief priests and scribes of iblandt Folfet, udspurgte han af dem, the people together, he demanded hvor Chriftu8 sfulde fødes.

of them where Christ should be

born. 5. Men de fagde til ham: i Bethlehem 5 And they said unto him, In i Judæa ; thi det er saa strevet ved Bethlehem of Judea: for thus it is Bropheten:

written by the prophet, 6. Dg du Bethlehem, i Judæa Land, 6 And thou Bethlehem, in thë er ingenlunde den ringeste iblandt Ju- land of Juda, art not the least bæ Furster; thi af dig skal udgaae en among the princes of Juda : for Fyrste, som stal være mit Folt Israels out of thee shall come a Governor, øyrde.

that shall rule my people Israel. 7. Da faldte Herodes de Vise hem- 7 Then Herod, when he had primelig, og udspurgte af dem nsie Ti- vily called the wise men, inquired den, naar Stjernen havde ladet flg of them diligently what time the tilsyne.

star appeared. 8. Dg han sendte dem til Bethlehem, 8 And he sent them to Bethleog sagde : gaaer hen, og udspørger hem, and said, Go, and search dinøie om Barnet; men naar I have ligently for the young child; and fundet det, da forkynder mig det, at when ye have found him, bring jeg og fan tomme og tilbede det. me word again, that I may come

and worship him also. 9. Men der de havde hørt Kongen, 9 When they had heard the king, droge de bort; og ree, Stjernen som they departed; and lo, the star, de hadde feet i Dften, git hen for dem, which they saw in the east, went indtil den fom, og stod ovenover, hvor before them, till it came and Barnet bar.

stood over where the young child 10. Men der de faae Stjernen, bleve 10 When they saw the star, they be ganske meget glade.

rejoiced with exceeding great joy. 11. Dg de git ind i Huset, og fandt 11 | And when they were come Barnet med det: Moder Maria, faldt into the house, they saw the young ned, og tilbade det, og oplode deres child with Mary his mother, and

was.

Liggendefæ, og offrede det Gaver : fell down, and worshipped him: and Guld, og Nøgelse, og Myrrha. when they had opened their trea

sures, they presented unto him gifts;

gold, and frankincense, and myrrh. 12. Dg der de vare blevne advarede 12 And being warned of God in af Gud i en Drøm, at de ifte sfulde a dream that they should not vende tilbage til Herodes, fore de ad return to Herod, they departed en anden Vei bort til deres Land. into their own country another

way. 13. Men der de bare bortfarne, see, 13 And when they were depart. ba aabenbaredes HErrens Engel for ed, behold, the angel of the Lord Joseph i en Drøm, og sagde: staae appeareth to Joseph in a dream, op. og tag Barnet og dets Moder, og saying, Arise, and take the young fine til degypten, og bliv der, indtil child and his mother, and flee into jeg siger dig til; thi Herodes vil søge Egypt, and be thou there until I efter Barnet, for at omtomme det. bring thee word: for Herod will

seek the young child to destroy

him. 14. Men han stod op, tog Barnet og 14 When he arose, he took the dets Moder om Natten, og veeg hen young child and his mother by til Egypten.

night, and departed into Egypt: 15. Dg han blev der, indtil Serobes 15 And was there until the death bar ød, at det sfulde fuldfommes, of Herod : that it might be fulfilled som var sagt af HErren ved Brophe- which was spoken of the Lord by ten, som siger: jeg kaldte min Søn ud the prophet, saying, Out of Egypt af vegypten.

have I called my Son. 16. Der Herodes da saae, at han var 16 | Then Herod, when he saw stuffet af de Wise, blev han saare vred; that he was mocked of the wise og sendte hen, og lod ihjelslaae alle men, was exceeding wroth, and Drengebørn, som vare i Bethlehem, sent forth, and slew all the chilog i alle den8 Egne, fra to Aar og dren that were in Bethlehem, and derunder, efter den Tid,

som han hav- in all the coasts thereof, from two de nøie udspurgt af de Bise.

years old and under, according to the time which he had diligently inquired

the wise men. 17. Da blev det fuldkommet, som 17 Then was fulfilled that which sagt er af den Brophet Jeremias, som was spoken by Jeremy the prosiger:

phet, saying, 18. udi Nama blev hørt en høst, 18 In Rama was there a voice Graad og Strig, og megen øylen: heard, lamentation, and weeping, Machel begræd sine Børn, og vilde itfe and great mourning, Rachel weeplade sig husvale, thi de ere itte (mere i ing for her children, and would Live)

not be comforted, because they

are not 19. Men der Herodes var død, see, 19 | But when Herod was dead, da aabenbaredes HErrens Engel for behold, an angel of the Lord apJoseph i en Drøm, i Egypten, sigende: peareth in a dream to Joseph in

Egypt, 20. Staae op, og tag Barnet og dets 20 Saying, Arise, and take the Moder, og drag hen til Israels Land; young child and his mother, and thi de ere døde, som søgte efter Bar- go into the land of Israel : for they net8 Liv.

are dead which sought the young child's life.

21. Men han stod op, og tog Bar- 21 And he arose, and took the net og dets Moder, og fom til Israels young child and his mother, and Land.

came into the land of Israel. 22. Men der han hørte, at Archelaus 22 But when he heard that Arregjerede i Judæa, i sin Faders Hero- chelaus did reign in Judea in the dis Sted, frygtede han for at komme room of his father Herod, he was berhen; men han blev advaret af Gud afraid to go thither: notwithstandi en Drøm, og beeg hen til Galilæas ing, being warned of God in a Egne.

dream, he turned aside into the

parts of Galilee: 23. Dg han kom, og boede i en Stad, 23 And he came and dwelt in som talded Nazareth, at det skulde fuld- a city called Nazareth: that it tommes, som sagt er ved Propheterne, might be fulfilled which was spoat han skal faldes Nazaræus. ken by the prophets, He shall be

called a Nazarene.

in

3. Capitel.

CHAPTER III. Men

en i de samme Dage fremstod TN those days came John the difede i Judæas Drfen, og sagde: derness of Judea, 2. Omvender eder; thi Himmeriges 2 And saying, Repent ye; for Nige er kommen nær.

the kingdom of heaven is at hand. 3. Thi han er den, om hvilken Pro- 3 For this is he that was spoken pheten Esaias haver talet, som siger: of by the prophet Esaias, saying, det er hans Røst. fom raaber i Drfe- The voice of one crying in the nen: bereder HErrens Vei, gjører hans wilderness, Prepare ye the

way

of Stier rette.

the Lord, make his paths straight. 4. Men Johannes, han havde sit 4 And the same John had his Klædebon af Kameelhaar, og et Læ- raiment of camel's hair, and a derbelte om sin Lend; men hans Mad leathern girdle about his loins; bar Græshopper og bild Honning. and his meat was locusts and wild

honey. 5. Da udgit Jerusalem til ham, og 5 Then went out to him Jerusabet ganske Judæa, og alt Landet om- lem, and all Judea, and all the rekring Jordan.

gion round about Jordan, 6. Dg de døbtes af ham i Jordan, de, 6 And were baptized of him in som betjendte deres Synder.

Jordan, confessing their sins. 7. Men der han saae mange Phari-| 7 I But when he saw many of fæer og Sadducæer tomme til sin the Pharisees and Sadducees come Daab, sagde han til dem: 3 Dgleun- to his baptism, he said unto them, ger! hvo viste eder at flye fra den O generation of vipers, who hath tiltommende Wrede ?

warned you to flee from the wrath

to come? 8. Bærer derfor Dmvendelsen8 vær- 8 Bring forth therefore fruits dige Frugter,

meet for repentance: 9. Dg mener ifte, at g ville sige ved 9 And think not to say within eder selv: vi have Übraham til Fader; yourselves, We have Abraham to thi jeg siger eder: at Gud fan opvæffe our father: for I say unto you, Ábraham Børn af disse Stene. that God is able of these stones to

raise up children unto Abraham. 10. Men Øren ligger og allerede ved 10 And now also the axe is laid Roden af Træerne; derfor skal hvert I unto the root of the trees: thereTræ, som ikke bær god Frugt, afhug- fore every tree which bringeth not ges, og kastes i Jiden.

forth good fruit is hewn down, and

cast into the fire. 11. Jeg døber eder vel med Vand til 11 I indeed baptize you with Omvendelse; men den, som kommer water unto repentance : but he efter mig, er stærkere end jeg, hvis that cometh after me is mightier Štoe jeg ikke er værdig at bære; han than I, whose shoes I am not worffal døbe eder med den Hellig Aand og thy to bear: he shall baptize you Ild.

with the Holy Ghost, and with fire: 12. Hans Rastestovi er i hans þaand, 12 Whose fan is in his hand, and og han skal igjennemrense sin Loe, og he will thoroughly purge his floor, fanfe fin Hvede i Laden; men Avner- and gather his wheat into the ne ftal han opbrænde med usluffelig garner; but he will burn up the Ild.

chaff with unquenchable fire. 13. Da kom Jesus fra Galilæa til 13 | Then cometh Jesus from Jordan til Johannes, for at døbes af Galilee to Jordan unto John, to be ham.

baptized of him. 14. Men Johannes formeente ham 14 But John forbade him, saying, det meget, og sagde: jeg haver behov I have need to be baptized of thee, et døbeg af dig, og du fommer til mig? and comest thou to me?

15. Men Jesus svarede, og sagde til 15 And Jesus answering said ham: tilsted det nu; thi saaledes bør unto him, Suffer it to be so now: det o8 at fuldkomme al Metfærdighed. for thus it becometh us to fulfil Da tilstedte han ham.

all righteousness. Then he suf

fered him. 16. Dg der JEsus var døbt, steeg 16 And Jesus, when he was baphan ftrar op af Vandet; og fee, Him- tized, went up straightway out of iene aabnedes ham, og han saae Gude the water: and lo, the heavens Aand fare ned som en Due, og komme were opened unto him, and he saw over ham.

the Spirit of God descending like

à dove, and lighting upon him : 17. Dg see, (der fom) en Møst af 17 And lo, a voice from heaven, Himlene, som sagde: denne er min saying, This is my beloved Son, Søn, den Elstelige, i hvilken jeg haver in whom I am well pleased. Belbehag.

THA

4. Capitel.

CHAPTER IV. a blev JEsu8 ført af Aanden til THEN was Jesus led up of the

Drfenen, for at fristes af Djæ- Spirit into the wilderness to belen.

be tempted of the devil. 2. Og der han havde fastet fyrrethve 2 And when he had fasted forty Dage og fyrrethve Nætter, hungrede days and forty nights, he was af. han omsider.

terward an hungered. 3. Dg Fristeren git til ham, og sagde: 3 And when the tempter came er du Guds Søn, da stig, at disse to him, he said, If thou be the Son Stene blive Brød.

of God, command that these stones

be made bread. 4. Men han svarede, og sagde: der 4 But he answered and said, It er strevet : Mennesfet lever iffe alene is written, Man shall not live by ved Brød, men ved ethvert Ord, som bread alone, but by every word udgaaer igjennem Guds Mund. that proceedeth out of the mouth

of God.

« ÎnapoiContinuă »