Oldalképek
PDF
ePub

prædium & Gundilinchova & ad duas areas Fritilo de Risun, Sigimunt de Helmprecht,
in villa, quæ dicitur Pahhen pertinentem, Delerun, Orpercht de Talahei, Oipercht
lege quoque constituendarum navalium mo- de Clefschcim, Eberhart de Aragarten.
larum in Ifara fluvio, de Rusowa usque ad
• villam Ehingin; hanc etiam sicut & omnes

XLIIII.
fuas traditiones , quas in sequentibus inve-
nies, fecit pro anima patris & matris suæ Quædam libera mulier nomine Ercham,
& pro cunctis amicis suis & pro omnibus in birc prædium suum , quod posledit in villa
Dominum credentibus vivis & defunctis. di&ta ad Westerendorf dedit S. Sebastiano
Testes per aures tracti : Otko de Persin- eo pacto, ut ipsa cum marito suo Diethero
piuga , Eberhard de Aragarten, Meginhart servo fcilicet S. Sebastiani usque ad mortem
de Ekkiharcersdorf, Otprecht de Talaheim, fuam haberent censum suam haberent cen-
Sigimunt de Lerun, Timo de Prunnen, sum dimidii mansi, quem incoluerant in
Udaschalh de Elisindorf.

vila, que dicitur ad Trachfilen, teltes Wil.

liprecht de Luvingen & filius ejus LudoXL.

wic, Aripo & Adalram de Rimidingin Mi.

nistri S. Sebastiani Gochprecht & Dietmunt. Ipfo tempore idem ab incarnatione Do. Concambium ipfius prædii require in libro minica millesimo vigesimo octavo Chuon- concamptorum. radus II. Rex Francorum dedit S. Sebastia. ño & duos agros adjacentes superiori villæ

XLV. Tandorf. Concambium dotis BaGlicæ,quæ eft ad Tandorf require in libro concam- Perhtcochus Fiscalis Præpofitus quod. biorum.

dam pratum juxta Erilipach litum emic XLI.

à duobus fratribus Diepoldo & Rihherio,

quod ipli tradiderunt in manus Eberhardi
Concambium sylvæ pertinentis ad præ- Fiscalis Advocati fuper altare S. Sebastiani.
dium quod dicitur ad Scuun, & concam- Testes Adalram & filius ejus Dietrich de
bium Batilicæ ad Tegrinpach & de Niuru- Suindaha, Einhart de Einhartingen, Servi
tingin & concampium decimarum de villa, S. Sebaftiani , Gochprecht Luittřit, Engila
quæ est ad occidentem caftri Eberspergen- deo & Adalhart , Adalprecht, Perhirih,
lis, require in libro concambiorum.

XLVI.
XLII.

Quidam Libertus Periwic cum non ha-
Universi Dominum colentes sciant, quia berct hæredes, - tradidit S. Sebastiano pro
Comes Eberhardus filius Udalrici dedit in fuæ, cunétarúmque animarum fidelium re.
proprietatem S. Sebastiano prædium, quod medio prædium , quod apud Otingin pole
dicitur Teutlingun (modo Abtshoven (x) ) fedit. Er isi sunt testes tra&ti per aures:
cum omnibus ad id pertinentibus , scilicet Eberhart Comes , Sigihart de Volcmares.
agris, sylvis , pratis, pascuis, molendinis dorf, Tagin de Obernhusen , Otker de
dedit & duas partes decimæ, quæ solvi de- Persinpụiga, Adalram de Suindaha , Me-
bet ex quinque manlis ejusdem prædii sitis ginrat de Herilicheim.
ad Sncckinhoven , ex quibus etiam omnia
novalia sylvæ ad easdem villas pertinentis

XLVII.
folvendæ sunt. Super hæc quidem dedit &
sextam partem castelli jam di&ti quo vicina

Notum sit omnibus , quod Adalpero familia tempore necessitatis habere posset præses Oudalrici filius dedit conjugi fuæ locum refugii. Hanc donationem germa

Richlindi caftrum Eberspergense cum ad. nus ejus Adalpero suscepit, quia ipfe Mona- jacentibus agris & sylvis , scilicet Pruil fterii Dominus erat. Teites per aures tracti: Wisintespouh, insuper etiam quatuor viAdalpero de Sahsincheim Adalpero de Hü- culos hos Mazanvelt, & quinque Oberenniowane, Gerold de Walda, Dietmar dorf, cum molendinis duobus ac nemoris Volchmaresdorf, Papa de Walda, Dietrich partem, quæ interjacet duabus viis, quas de Suinda, Ovdalrich de Heida , Hartwic Eckilinpurgariwec & Halwec dicuntur, & de Perchoven.

Aheim prædium ac quidcunque ad illud XLIII.

pertinet in Pozana & aliunde litum, eo pa.

cto, ut fi ipfa 'superstes illi fieret , usque Quidam vir nobilis Otcoch nomine , in finem vitæ fuæ teneret, similiter & ille servo suo Adalgero tradidit tria jugera per si fupervixisset ipfam, poft amborum verò tres campos fingulos , idem simul novem decessum Domino & altari S. Sebastiani jugera & aream litam in villa , quæ nomi. cum mancipiis, quæ die obitus eorum innatur Langachgislingen, & eundem dedit habitare viderentur, servirent, cum eo cen. S.Sebastiano libertate donandum pro num- su ac conditione & jure, quo ipfis fervie. mo annuatim dando, & ut ipsum prædium rant. Teftes autem hujus traditionis fe. post mortem ejus ipli Sancto dclerviat. cundum jus per aures tracti sunt hi per Testes per aures tracti : Papo Nochcingin, ordinem asscripti : Eberhart Comes frater

Adul.

(x)

(*) An GlosTema fit , & quando insertum , non nifi Autographæ mem

branæ decidant.

[ocr errors]

Adalperonis, Otker de Persinpiugun mi

Eodem Anno. les & Werinheri , Magonus de Frihin. dorf, Ruodprecht de Sliwisheim , Hart- Hac ergo donatione peracta, ac legali. wic de Heida Hartwic de Tontingen ter fub testimonio Virorum Nobilium per Zuntipolt & frater ejus Papo de Vilisa aures tractorum confirmata , quoddam terWiemann de Chunigswisun , Roudolf de ritorium vocabulo 'Tagirhhingin dederunt Rota, Erchanfrid de Jetinstein.

in proprietatem ad ipsum altare, in primis

basilicam dotatam cum omni decima ad eam XLVIII.

pertinenti , omnia quoque ad idem præ

dium pertinentia, oppida duo, agros, vilPosthæc autem quia nimia fuit præditus las , prata , pascuas , sylvas, molendinos, fapientia , præsciens decimas venationum culta & inculta quæfita & inquirenda, ut & cædendarum arborum in nemore, quas poft obitum eorum absque crastinatione ceInstitutor Monasterii Eberhardus S. Seba. dant usibus Monachorum in ipso loco Doftiano dedit , aut vix aut nullatenus conce- mino & S. Sebastiano ministrantium. Mandendas ab his, qui poft se nemus ipfum cipiis verò eandem, quam supradiximus(y) (y) essent poffeffuri prædi&tæ conjugi suæ Rich- editionem, & jam per hanc ftatuerunt dalindæ dedit Foresti partem, quæ est ad ori- tionem. Testes per aures tracti : Eber. entem viæ quam Purcwec nominant, & harcus Comes frater Adalperonis & Wecci quicquid in villa Undiengin habuit, & quos- miles, & alii omnes, qui supra videntur cunque vitulos à prædicta via contrà Orien

conscripti. tem possedit , Eberspergensi castro obre.

L. quentes, ut usque ad finem vitæ fuæ habe. ret, post amborum verò mortem cum man

Et hæc datio facta est manu Adalperocipiis cunc inhabitantibus, Domino ac S.Sebaftiano servirent, co jure quo ipfis mini- nis ejúsque religiofæ conjugis Rihlindis, vil. ftrabant. Ifti funt testes in hoc: March lam enim Gislingin, quam aliqui Graving wart de Viehtpach, Dietmar de Volema. vocant , dederunt Domino & S. Sebastiano resdorf & frater ejus Noe, Magonus de

cum omnibus ad eam pertinentibus, villis, Frichindorf& frater ejus Erchanger, Ruod- agris, fylvis, pascuis , pratis molendinis, precht de Obernhus, Ruodprecht de Gowie ut poftquam ambo vitam finirent, per manacheren, Gerolt de Eberaha, Adalpero de num Domestici portarii duodecim paupeWalda, Adalpero de Ismaningen, Dietrich rum semper alendorum & in hofpitium five de Suindaha, Hartwic de Gartheringin, nistrarent. Superscriptum autem jus manci

divitum sive inopum usui necessaria submiHartwic de Perchoven & alii multi.

piorum in hac ficut in prioribus eft idem XLIX.

dationibus prædiorum. Hi sunt testes: MeIdem Adalpero & ejus conjux Rihlint ginhart de Eckiharresdorf, Perenhart de omnipotenti Domino Sanctóque Sebastiano Affingin, Papo & Zountipolt de Walda, in Eberspergenli Basilica requiescenti fuum Adalpero de Huninwanc, Atto de Spilidederunt prædium , quod dicitur Pfeffen- perga & Adalfart , Engilpero de Haholtes husun cum omnibus ad id pertinentibus perga , Eberhart de Aragarten & filius ejus villis, agris , fylvis, pratis, pascuis, Ec- Eberhart, Dietrich de Suindaha. clesiámque dotatam in ipso prædio cum perpetratis idem Adalpero præfacum Moduabus partibus, decimis ad eam pertinen. nasterium prædiis donatum dedit in ma

& aream unam in Ratispona, ea sci- num tertii Heinrici Regis Francorum , qui licet pactione , ut ipse Adalpero & uxor per cartam more regio sigillatam illi liberejus Rihlint, Eberhardus frater Adalpero. tatem concedens, ftatuta ipfius Adalperonis usque ad mortem fuam retineret , & nis imperatoria auctoritate confirmavit, & poftmodum absque contradictione redigen- Monachis inibi degentibus in eligendo Abdum esset propriè sub prætitulati coenobii bate liberum arbitrium annuit, millefimo ditione. De mancipiis ficut antea diximus, quadragesimo kal. Jan. anno ab incarnafirmata constitutione. Priusquam autem

tione Domini, hæc perpetrata esset traditio , exceperunt decem manlos in adjacentibus viculis ejus

LI. dem prædii, ut quocunque vellent ipli folummodo videlicet Adalpero & Rihlint li- Defuncto igitur Adalperone jam dicta center redigere posset : Si autem nemini Rihlint ejus vidua dedit Domino & S. Setraderent in proprietatem , redigerent in bastiano in Ministerium villam, quæ vocaMonasterii utilitatem. Teftes hujus tradi- tur minus Wizzinvelt, ut ab ipsa die coe. tionis notantur, ordine subscriptionis: Pop- nobii usibus ob remedium animæ sui mari. po Comes de Rota & filius ejus Cuonrat, ti, deserviret. Teftes : Ovgo de Pelaheim, Marchuvart de Viehtpach, Gerolt de Wal- Papo de Haginingin, Zountipolt de Wal.

Gerold de Ebraha, Magonus de Fri- da, Gerolo de Ebraha, Routprecht de chindorf, Roudpreht de Sliwisheim, Ougo Silwisheim Magonus de Frichheim de Pelaheim, Oudalrich de Heida, Ovdal. Hartwic de Heida , Dietmar de Vole. rich de Gasteiga, Eberhart de Aragarten, maresdorf. Pillunc de Lerun.

LII.

His ira

cibus,

da,

(y) Hic quædam videntur minus exaétè descripta ex autographo.

fote conditionem. Tomus II.

D

[ocr errors]

LII.

LVI.
Simili voto & pacto decem mansos No- Hæc ergò detenta languore, quæ &
biles sitos in Norico Ripensi in prædio, quod mortua est, in manum Routperti de Sliwis-
dicitur ad Champa , dedit eum omnibus ad heim, scilicet Advocati Fiscalis dedit præ-
tos pertinentibus, fcilicet mancipiis, agris, dium , quod habuit apud Ascafurt, ut per
pratis, pascuis, vineis , lege quoque ce- eum Monasterio traderent vineas quoque
dendorum lignorum absque redemptione in novem sitas in Asaha Winchil, & in Lecu
fylva quam vocant Nortwalt , qua utun. Leneinesperga cum area, quam vocant La-
tur omnes habitatores reliqui prædii. Te. dastat & omnibus ad eas pertinentibus de.
stes qui proximè fcripti.

legavit in manum ipsius, eo pacto, ut fibi

& Monafterio pari taxatione eas partiretur. LIII.

Teftes: Erchanfrit de Jettinstein, Ruodolf

de Rota, & alii qui proximè scripti.
Dedit & partem nemoris , quæ fita eft
inter vias, quæ vulgo Burgwec & Ecki-

LVII.
linpurgariwec nominantur cum medietate
Tumptuum, quæ de occidentali parte Fo- Defuncta igitur Rihlinde anno MXLV. !
resti in quacunque utilitate conquireren. 11. Id. Jun. quo & Adalpero maritus ejus
tur excepta venatione, duos addens man-

duos addens man- mortuus eft, id est ab incarnatione Domi-
fos à Forestariis obfessos ut per obitum suum ni millesimo quadragefimo quinto, Welf-
fervitoribus altaris obaudiant, cunctis etiam hardus Dux, qui erat filius Welfhardi
qui propter cedenda ligna in ipfo Foresto fratris ejus , dedit Domino & Sebastiano in
Avenæ modium, quem dicunt Hartmutto Ministerium duos manfos & dimidium in
folvebant, ob remedium animæ sui mariti loco, qui dicitur Stiga , cum omnibus at-
Adalberonis, mediam partem idem usque tinencibus mancipiis, filvis, pratis & om-
ad ufualem modium remifit. Hi sunt te- nibus reditibus , duobus quoque fabris Sala-
ftes per aures tra&ti: Roudprecht de Slic thone & Adalperto, ut ab ipso die cænobii
wisheim, Roudprecht de Gowinacker, utilitatibus ad medelam amicæ suæ defer-
Magonus de Frickindorf, Harewic de Hei- virent. Quam dationem Roudprecht Ad-
da , Hartman de Tontingen, Dietrich de vocatus fuscepit. Testes: Roudpreche de
Suindaha, Gaminolf de Scat, Megingoz de Gowinacker , Magon, Zountipolt de Ca-
Niuruten, Wolvolt de Isimaningen, Zoun- min, Hartwic de Perchoven, Hardwic de
tipolt Wiccingin , Papo de Haginoin, Ril- Haida, Meginhalm de Emmindorf & alii
heri de Hohinperc, Eppo de Neninpach. multi.

LVIII.
LIIII.

Idem Welfhardus dedit dimidium
1

Hæc eadem Oudalrico , qui filius erat mansum S. Sebastiano fitum in villa Gruck-
Hadomouda , filiæ Willipirgæ, fororis ingin cum mancipiis & omnibus ad eum
Ada!peronis dedic prædium Peringin & ma- pertinentibus pro pallio Serico Ecclefiæ,
jus Wizzinvelt cum attinentiis omnibus &
partem nemoris, quæ eft fita ad occiden- fux. Testes : Érchanfrit , Hartnitt , Sue.

quod in elemofynam dedit pro anima amicæ
tem viæ, quæ dicitur Eckilinpurganiwec vus, Adalram de Rimidingin, Megngoz &
cum venatione totius nemoris, excepto eo Éppo, & Hiltolf de Niurutingen , & alii
usu, quem antea dedit S. Sebastiano ea pa- multi.
etione, ut fi idem Oudalricus vita decedat

LVIIII.
absque prole de legali nobilique matrimo-
nio procreata , quæ illi superstes fiat, om-
nia perpetuo Eberspergenli Sancto deler- Quidam vir liber, vocabulo Nitthard
viant. Testes : Guntpolt Comes, Roud. monachicam vitam cupiens, B. Sebastiano
preche de Sliwisheim, Routprecht de Go- dedit mansum fitum in villa Umpilisdorf,
wenacker , Hartwic de Heida, Hartman cum omnibus attinentibus sylvis', pratis,
de Perchoven, Oudalrich de Pfetarah, mancipiis. Teftes : Eberaro de Hagingin,
Rihheri de Hoheim, Werinheri de Linta. Williprecht de Luvingin & filius ejus Luo
ha, Eppo de Nenninpach. Redemptionem dowic, & alii multi.
hujus prædii reperies in libro concambio-

LX.

Quidam vir , nomine Ludolf prædium
LV.

fuum , quod habuit in loco Locinesriet di.

&o, dedit S. Sebastiano , id suscipiente · Dedit etiam Werinherio militi fuo tres Eckberto honorifico Abbate, eo tenore ut mansos, fitos in prædio Pessenheim & tres usque ad mortem suam pro eo retineret Clerico suo nomine Gunduni eo pacto ut prædium, quod idem S. Sebastianus posseper vitam eorum cænobio Eberspergensi de. dit in villa, quæ dicitur Risun. Testes Oto servirent. Teftes : Erchanfrit de Jetinste- ker de Prucca, Penno de Boubenhoven, tin (z), Routprecht de Gowenacker, Adal Poubo de Spiliberga , Gaminolf de Scato: preht de Staina, Eppo de Nenninpach, de familia Gozprecht, Dietmunt, Rihhart, Roudolf de Rota.

Perenhart.

[ocr errors]

rum.

(2)

2

( 2 ) fuperius Num. XLVII. erat Jetinstein.

LXI.

LXVI.
Notum sit omnibus Christianis quamdam Roudolf miles S. Sebastiano dedit duas
liberam mulierem nomine Hiltigundem de- partes mansi in villa , quæ dicitur Meski-
disse in precarium Beato Sebastiano quod- linvelt habendas , post mortem fuam con-
dam prædiũ in villa Iliningrin situm, eo pa- jugisque suæ Adilhildæ.
co, ut poft vitæ fuæ terminum prædicto
Sancto delerviat : econtra ut ipfa domum

LXVII.
juxta S. Valentini atrium cum Clerico Gun-
duni , cujus est Presbyterissa, depacta est

Concambium agri de prædio Cletheim
possidere & præbendam unius Monachi in quære in libro concambiorum.
noftro loco. Adhæc quoque villam Oberen-
dorfperc Clericum, & ea, quæ ad ejus be-

LXVIII.
neficium pertinent , usque ad finem vitæ Donativus quidam S. Sebastiani nomine
suæ potestativè possidere pacta est, ut hæc Othalmus habens prædiolum in vico , qui
eadein Gundeni habeat, li eam supervixe- dicitur ad Hasalah, cum moreretur,non ha-
rit. Hi funt testes : Gerole de Ebraha, Ga- bens prolem Dominus ejus hæreditavit ea,

minolf de Scatt. Eberaro de Wittingin quæ habuit.
* ita Apogr. Chraft de Furnimos - mos * De familia

LXIX.
Roudmunt & Engilrich , Adalhoh , Peppo,
Walah, Dietmunt, alius Dietmunt, Diet-

Quidam miles nomine Hecil donavit S.
mar, Salahho, Rihhart. Poft hæc ipsum Sebastiano se jugera & aream sitam in villa
(a) dedic venerabili Abbati Egperto (a) in Orongoltingin, ut pro fe luáque conjuge

investituram & potestatem possidendi : nomine Benedicta præfato Martyri in per-
præfatus autem Abbas dedit iplis fæpè di- petuum defervirent. Teftes : Wecil de
&tum prædium in beneficium quoadusque Seisfiedun, Eberaro de Wittingin, Engil-
viverent. In hoc testis est Gerolt.

dico & Arnolt de Undjengin , Aripo &

Wttigowo de Rimidingin.
LXII.

LXX.
Ovdalricus Comes, Nepos Adalperonis Miles quidem Routprecht dedit in pre-
S. Sebastiano dedit dimidium mansum in carium S. Sebastiano prædium situm in vico
Ucingin situm & oppidum quoddam cum Adalhartesheim eo pacto, ut poft vitæ suæ
adjacenti fylvula pro Miffalibus rebus no- terminum deserviat Monasterio Ebersper-
ftræ Bafilicæ, quas perdiderunt servi ejus- gensi. Econtra verò de pacto etiam possi-
dem Ovdalrici. Iftam donationem fecit per deret usque ad obitum suum mansos quin-
manus Ezzonis de Jetinftetin., Teftes Ar- que in villa Franchindorf & duos ad Hun-
nolt de Undiengin, Gerhart de Furnimos, tilpach, & duas vineas in villa Tandorf.
de familia Gozpreht, Walah, Dietmar, Teftes Oudalrich & frater ejus Piligrin de
Milo, Reginhart, Perenhart.

Poucha, Sinprecht de Arnowa, Engildico,

Lanzo, Reginpolt de Engilhalm, Eberaro
LXIII.

de Wtting. Depactus est etiam fi illa, quæ

pro mutuo subcepit (d) regali potentia &
Routpertus Comes de Sliwisheim Bea. jure gentium fibi auferantur, fua recipiat.
to Sebastiano dedit dimidium manfum , fie Testes : Oudalrich , Piligrin , Engilic, Lan-
tum in villa Herilinchoven cum omnibus zo, Reginprecht, Eberhart, Aripo, Hauvart,
attinentibus. Teftes: Routpreht & Tagini Sintprecht. Poft hæc investituram & jus
filius ejus , Penno de Rorigimose, Liucwin, possidendi dedit Geroldo Fiscali Advocato.
Gebhart.

Testes : Oudalrich, Piligrin, Sintprecht,
LXIIII.

Engil, Aripo. His peractis Advocatus ipsum

prædium triduo secundum jus poffedit.
Liubolf S. Sebastiano dedit' aream por-
(b) sessori suo (b) sitam in villa, quæ dicitur

LXXI.
Ufheim ut poft obitum fuum propriè possi- Quidam miles Egilolfus nomine dedit
deat eum. Teftes: Loudolf, Wifirih, He- prædiolum ficum in villa Ciundorf in ma-
cil de Töntingin, Eberaro de Uuttingin, num cujusdam Gaminolfi tradendum ad al-
Dietrat de Engilt.

tare S. Sebastiani in Eberspergensi loco , pro

redditionę servi unius, quem occidit fervus LXV.

ejusdem Egilolfi. Teftes: Eberhard, Adal- ..

pero , Ruodolf, Gerolt, Rahauvin, Amal-
c Meginwart (c) S. Sebastiano, qui servus perht, Engildieco , quod prædiolum idem

ei erat, dedit dimidium mansum litum in Gaminolf ad prædictum altare dedit cum
villa Harthoven. Teftes : Hiltolf de Scro. istis testibus, Willipreht de Luvingin &
tingin, Into de Poucha, Reginmar de filius ejus Eppo , Aripo & Witigowo de
Capfingin.

Rimidingen.

LXXII.

[ocr errors]

(d)

(c
).

(a) Vid. Necrol, ad XV. Kal. Decembris.
(b) Legendum haud dubiè poffeffionis fua.
(c) Vid. Necrol. V. Id. Mart.
(d) hæc negligentius haud dubiè descript.

Tomus II.

D 2

(e) (f)

(g)

LXXII.

Testes : Lanzo filius ejus , Chraft de Fur-
Duo Nobiles Viri Eberaro (e) & Pa. nimos & Otto filius ejus , Durinc de Mo-
po (f) de Hagingin prædium quod habuesaha. De familia Gozpreht, Dietmunte
runt in vico, qui dicitur Oudalhartes-
stetin, Beato Sebastiano dederunt pro re-

LXXIX.
medio animarum sui patris & matris & fra-
tris, id est Egilolfi. (g) Testes per aures

Quidam homo liber nomine Liuto susce-
tracti: Megingoz de Furnimos & Megingoz pto pretio ab Abbate Williramo prædium
nepos ejus, Megingoz de Niurut, & frater fuum, quod habuit in villa Rimidingin, de-
ejus Adalhart, Eberaro de Untting, Diet- dit S. Sebastiano , ut absque contradictione
mar de Harda , Wisrih, Gozprechi, Peren- id poslīdeat, id est duas areas & duas par-
hart & Milo, Rihhart.

tes mansi. Teftes: Maginhart,

Reginpolt,
Eberaro de Witting, Papo de Strubingin,
LXXIII.

Lantrich de Goutingin.
De area in Ascauvinchil, ideft, Lada-

LXXX,
stat & concambio Roucinesriet & Ejundorf

Quidam liber Reginger nomine jugera lege in libro concambiorum.

IIII. & aream sitam in ipsa villa dedit præ

dicto Abbati , eo pacto ut ipfe tamen usque LXXIIII.

ad mortem ea retineret : ac in precario ea,

quæ Liutonis erant, pofliderent. Testes :
Quædam mulier nobilis dicta Himildrud Ludowic, Eppo , Engilhalm , Adalram,
prædium quod habuit in villa nomine Alt- Aripo.
chiricha, Domino & S. Sebastiano dedit in

LXXXI.
potestatem possidendi, exceptis mancipiis
ipsius, eo pacto, ut ipfa & maritus ejus

In eadem etiam villa idem venerabilis
Chuonradus, usque ad finem vitæ fuæ Abbas emit à quodam Arippone prædium
censum , qui inde folveretur , acciperent, Rimiden X. libris argenti , videlicet unum
post vitam autem ipsorum prænominati San. manlum & dimidium & duas areas fylvæ &
eti excubitoribus serviat. Testes : Into de
Pouha Gotti, Wolfiez, Volchrat , Pu- pratorum fatis commodum sumptum in ma-

num Nobilis Viri Ebararonis de Wtringin,

ut per eum traderetur S. Sebastiano. Hujus LXXV.

rei testes funt : Engildico, Lanzo, Eppo,

Regimpolt. Quam dationem ipse Eberaro
Quidam miles Haudauvin nomine filium explevit dans illud eo tenore, ut fi Beato
suum Roudolfum offerens ad monafticam Sebastiano per jus aufferretur, à quoquam
vitam, pro stipendiis ejus S. Sebastiano de- ipse secundum jus æqualis utilitatis Alodem
dit aream & XL. jugera agri, prati, fylvx, redderet. Testes Engeldico (h) & Lanzo
fita in villa nomine Ümpilisheim. Teftes: de Engil. Eppo, Asewin , Gerunć.
Megingoz de Perga , Gerhart de Hohfteti,
Pererhart Cocus, Gozpreht, Milo.

LXXXII.
LXXVI.

Presbyter quidam Gunduni nomine cum

Presbitrissa sua Hiltigunde pro Dei amore, Pro fimili causa Megingoz miles dedit Sancto Sebastiano dedit mansum fitum in incegrum mansum in eadem villa testes : ipsa villa Rimidingin cum omnibus ad eum Diepolt de Perga, Sigiwart de Sevvn, Lan- pertinentibus pratis & fylvis, eo pacto , ut 20 de Engilhalmingen.

post vitam fuam & Sociæ fuæ eum proprie

retineat. Testes: Otto de Purchstala, HeLXXVII.

cil de Tontingin, Eppo, Engildieo. Item pro simili causa Meginhart dedit

LXXXIII.
molendinum juxta Mofaha cum sylvula &

Quidam Nobilis nomine Adalram, pro
aliquot agris & duos mansos in villa , quæ
dicitur Wacrein. Testes Erchambolt, Ker- venia impetranda animabus sui patris &
hart, Lanzo. De familia Gozprecht Gebolf, matris dedit duo jugera fylvæ S. Sebaftiano,
Richart.

sita ad Rimidingin. Testes Aripo, frater
ejus Engiledo , Williprecht & filiùs ejus

Ludowic.
LXXVIII.

LXXXIIII.
Kerhart de Furhinimos Sancto Sebastia. Dietmarus Fiscalis Præpofitus emit ab
no dedit agrum pro dicto molendino con- Aripone quinque jugera fylvæ fita ad Rimi-
tiguum, pro remissione peccatorum ani- dingin. Teltes : Gozprecht Præpositus
mæ filii fui Dietmari defuncti impetranda. Waltchuon filius Ariponis.

LXXXV.

man.

(h)

(e) Nota in autogr. ait v. id. Septembris obiisse.
(f) Nota in autogr. habet xini. Kal. April. obiisse.
(8) Confer hoc loco Necrol. XIII. Kal. April

, o V. Id. Sept.
(h) hoc nomen nonnunquam in Apographo exprimitur Engeldico,

« ElőzőTovább »