Oldalképek
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

En tibi alterum Scriptorum meorum Tomum, quem dum

diutius expectare cogitur ille, qui antecessit, factum est, ut
ambo tardius prodirent. Sat cito uterque si sat bene.

Utrum autem cesserit, conatus in laude erit, eventus in
casu. Simul emittere placuit, ut semel hoc labore defungerer & prio:
te emisso, alteri interim nullæ in hoc temporis intervallo ab homini-
bus nec obscure iniquis nec diffimulanter his ftudiis infenfis , aut( quod
pene pejus est) maligne laudantibus insidiæ ftruerentur. Seculi notitia
ad hanc cautionem me duxit , cui jam familiarius tranquillæ industriæ
quam tumultuofæ ignaviæ rationes expofcere. Quæ vero circa insti-
tutum ipsum, ejusque media, finemque ad præcedens volumen præfati
fumus, hic quoque locum habere, nemo eorum, qui rerum iftius-
modi rationes tenent, non advertit.

Poterant multa copiofius dici & magnorum virorum exemplis at:
que testimoniis infticuti utilitas probari , si in hac literarum undique
circa nos circumfufa luce res jam omnibus persuafa, argumentis indi-
geret. Illuftris fane Leibnitius , vir ille tot secula vi&turus , quum
Rerum Brunsvicenftum fcriptores ederet , & exemplo hoc aliorum quo-
que Germaniæ populorum industriam excitandam non vane conjice?
ret, Bavaros nominatim velut evocat INVENTUROS DOMI SUÆ
BUS IN PUBLICUM PROLATIS ET GLORIÆ SUÆ ET PUBLICÆ UTILITATI
VELIFICENTUR.

Quod etliconsecuturum me hoc meo conatu temere non præsumam,
audiretamen & fequi provocantis vocem dum alii fuccedant majores ani:
mi impetus edituri, a boni civis officio non abesse facile mihi persuasi

. Miserebat me tot monumentorum quotidie partim intereuntium, partim appropinquantium exitio fuo, & genti meæ irreparabiliter periturorum. Erant non pauca jam olim oculis fubducta & velut ad bestias, blattas nimirum & mures, condemnata , quæ editionis illa via exitio; subtrahere aut iis æternum carere necesse fuit. 13u Quædam alia in uno alterove exemplari diutius periclitari indignum fane oculato hoc feculo eaque gente visum est, quæ inter primas Germaniæ, uti recte observavit illustris SCHEIDIUS, nuper rebus humanis & immaturo femper bo nis literis & acerbo funere exemplus, (a) verum & genuinum historicum e sinu suo protulisset. Cujus ego originum Guelficarum, magna parte ad Bavaros pertinentium collata opera LEIBNITII, ECKARDI, GRUEBERI summorum virorum, conditoris celeberrimi obitu, præter communem literarum jacturam privatim quoque dolenter afficior , quod ille paulo ante obitum scriptoribus meis, quorum partem priusquam

publi

, QUI

[ocr errors]

1

[ocr errors]

a 3

(a ) Præf. in Bibl. Hift. Gottingensem. P. I. pag. XLV.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

PRÆFATIO publici juris fierent, nactus fuerat , non leviter fuffragari visus est (b), ita ut, li non fuafor & impulsor operis

, approbator certe extiterit. Inter illos vero, qui suscepto operi & desiderato pollicem maxime pref sere, præcipuo loco nominandus venit illustrissimus aulæ Bavaricæ Cancellarius Aloysiųs WiguLÆUS L. B. de KREITMAIR, scriptis publicis in- . clytus, & quanta legibus consuetudinibusque gentis noftræ ex vetustofum monumentorum editione, lucis accesfio fiat, ipsa experientia edo. ctus. Ut nihil memorem de CELSISSIMO PRINCIPE Emmeramenfi Fro. BENIQ, qui in privata etiamnum conditione pro summa in rem literatiam, in qua iple eminet , propensione, non solum verbis me fed & auxiliis excitavit. Eadem reticentia virum de Bavaris justo opere

& brevi comparituro meritissimum JOANNEM HENRICUM

DE FALCKENSTAIN, ut laudibus meis lange superiorem modeste pertranseo, qui mc non unis literis, ut in cæpto ex longo labore fastidioso, persisterem, amicissime cohortatus eft. Ut alios æque de utilitate ejusmodi collectio. num perluasos officioso jam filentio pertranscam , qui de conatu ma. gis quam successu operis mei securi, intelligi potius quam nomi. nați malunt.

Aliorum denique, per quos profeci, quiquc in monumentis fuppeditandis auxilio fuere, suis locis pro debita ingenuitate mentio facta eft, non tam quod ipforum memoria me Státore indigeat, quam no beneficiorum pereat; quorum oblivione hoc feculum præ alis labo. rare videtur.

Poteram his præmissis Lectorem meum dimittere , nisi occasionc ifthac mihi utendum existimassem, PRÆTERMISSA quædam, quæ tum clapsa vel pofterius cognita fuere, MONITIS PRA-viis adjiciendi , ante omnia vero , quod præcipue impetrare ab ejus benignitate, hic certe, cum ejus commoditate conjuncta contendo, illud eft, ut sphalmatum typographicorum indicem, iis ipsis monitis, nescio , quo meo fato crebrius ineptiusque, cum cætera omnia emendatissime excusa pro. deant, inquinatis, adhibere non ncgligat.

Ee priori quidem Scriptorum mcorum volumine , iis, quæ de ANDREA RATISPONENSI præfatus fum (c), porro adjiciendum, ejus Hiftoriam fundationum nonnullorum Monasteriorum per partes Bavaria Chronico Bavariæ subjungi solitam, insertam legi Tomo II. (d) Colle&ionis fcriptorum rerum Historico- Monaftico-Ecclefiafticarum variorum Religioforum Ordinum, quam magno eruditionis Ecclesiasticæ incremento & comodo instituit Reverendifsimus ad exemptas Infulas Wengenfes Ord. Can. Reg. D. Aug. Prælatus MICHAEL III., quem in instituto tam laudabili per viam non turbari e voto fit omnium eruditorum. Magna enim mellis reftat , falci ipfius debita, quam in vepribus & olentibus herbis obtundi cum tantum maturuerit, nobilioris segetis & dignitate non fit tam indefesli melloris.

Ad

[merged small][ocr errors]

1

و

Ad OTTONIS WALDSASSENSIS Chronicon Monafterii fui, quod pag.50. exhibemus , forte non abs re fuerit observasse ejus edendi necessitatem atque utilitatem vel inde colligendam, quod Monasterium illud antiquis monumentis fuis variis exutum casibus usque adeo fuerit, ut Albertus Abbas fimul ac electus fuerat, libellum fupplicem SERENISSIMO MAXIMILIANO EMANUELI ELECTORI anno MDCXCI. XXV. Januarii obtulisse inveniatur, liceret illi ex archivis Monacensi & Ambergensi ple

niorem rerum Monasterii sui notitiam petere, conquestus literas fun:dationis, e quibus jura fua & officia perdisceret, fibi deesse. Extat

autem, præter hoc noftrum, aliud ejusdem Monasterii Chronicum in Cod, membranaceo Bibliothecæ Kaysersbeimenfis , cujus a se visi & cursim inspecti fidem mihi nuperrime fecit vir rerum & fcriptorum Ordinis fui Ciftercienfis indefessus investigator, R. P. Nepomucenus GÜRTLERUS Jettenpacensis Bojus, Monachus Alder pacensis, quem hic publice communis patriæ nomine pro amicitia noftra exhortor, ut sub dignissimi Abbatis sui & disciplinis monafticis, quæ literara pietate maxime vigent, intentissimi auspiciis similia monumenta , & in his præcipue Domesticos WOLFGANGI MARII fui annales Alderspacenses , illustri Lud, WIGIO tancopere desideratos in lucem aliquando proferat, qui Bruschio laudati & a rerum noftrarum scriptoribus passim adhibiti, hodie e bia bliotheca Bavarica & hominum memoria immerito exulant,

LAURENTII HOCHWARTI scriptorum Catalogo pag. 1$7: adjiciendum carmen inscriptum querela pestis in Henrici Stromeri Aurpachii Medici libellum contra pestilentiam, fimul excusum Lipfiæ in officina Schummaniana. 1519. in 4.

Ad ANGELI RUMPLERI Abbatis Farnbacensis monumenta, qux pag. 87. in lucem proferimus , GASPARIS Bruschi elogium adjicere placet, ex Centuria II. Monafteriologiæ ejus , cura Cl. V. DANIELIS NESSELII Bibliothecarii Cæsarei edita, & laudatæ collectioni Kueniana inserta excerptum. Ita autem ibi (e) Bruschius Angelus, Rumplerus cognomento, ex vicino pago ortus eligitur in hujus loci Abbatem anno Domini MDÍ. in mense Decembri. Pater bonis & eximie dočtus , qui nil tam amabat quam verfari in literis & libris indefinenti studio. Prafuit is inter diffi cillima tempora plurimis gravatus ( ut ipfe in Chronico, quod de Monusterio fuo fcripfit, mixe conqueritur ) exa&tionibus , quibus totum cunobium pene exhaustum fuit. Præfuit autem annis XII. utiliter. Vidit bellum Bavaricum, quod ipse & profa & ligata oratione defcripsit. Scripsit plurima , imprimis vero præter jam di&ta dialogorum de contemptu Mundi Libros VI. geftorum Bavaria Libros VI. calamitatum ejusdem librum unum , fermones varios , carmina varia , epiftolas pluri. mas.

Ornavit circuniquaque templum suum variis inscriptionibus , præci. pue vero versiculis , quorum non fuit infelix consarcinator (f). Habuit amiciffimum Wolfgangum Marium Abbatem Alderspacenfem & ipfumi me. diocrem versificatorem , cum quo ftudia & exercitia fua contulit. Obiit ANNO MDXIlI. sepelitur in meridionali abside prope aram S. Benediéti.

Ad

[merged small][merged small][ocr errors]

(e) T. II. p. m. 115. colle&. memoratz.
(f) Certe Bruschio non impar, aliquando etiam superior,

Ad pag. 245. ubi Excerpta ex BurckardI ZENGGI Chronico Augustano inedito damus, nivei candoris & infucati animi hominis, velim panno noftro fummi Philofophi Philologique JACOBI BRUCKERI purpuram aslui, qui in recondita eruditione referta Dissertatione de vita & fcriptis AchillIS PIRMINII GASSERI Lindaviensis, ubi de optimis plurimisque fontibus, e quibus auctor ille annales Auguftanos haufiffet, inter

alia sentit : scilicet non unum nec unius generis libros fcriptos ad mauus Gasserus babuit , fed & optimæ notæ & a codvis viris iisque munerum gravitate conspicuis conscriptos : quorum haud unum noftris quoque oculis visum & lectum est. Inter quos præcipue fufpicimus CHRONICON a Burcarvo ZINCKIO Senatore Auguftano medio feculo XV.conscriptum. Hæc illuftris BRUCKERus apud amænislimæ eruditionis scriptorem & amicum ejus atque musarum, Cl. JOANNEM GEORGIUM SCHELHORNium(g), cujus gemini Germaniæ literată luminis favore atque adeo amicitia me quoque gaudere , inter præcipua vitæ meæ literariæ decora merito computo. Ipfe Gasserus V. CI. JOANNIS BURCHARDI MENCKENII CUra (h)e Codice autographo Bibliothecæ Ducalis Saxo - Gothanæ editus, ad annum MCCCCXX. (i) Burckardi noftri diligentiam in confcribendis fua memoria Augustanis gestis laudat. Operæ pretium igitur fuerit integrum viri integerrimi opus non diutius pressum delitescere, emortuis haud dubie, liquæ fuerunt, premendi rationibus.

Ad NicoLA1 BURGMANNI Decani Spirensis Historiam Impp. & Regum Spira sepultorum pag. 598. a me productam addendum, auctoris hujus | mentionem etiam fieri in actis exauctorationis Wenceslai ad annum MCCCC. apud Urstisium P. II. p. m. 182.

Hæc fere funt, quæ ad præcedentis Tomi Monita prævia addenda judicavi; ad hujus vero , utpote recentioris curæ, quod porro adji

nihil fuppetit, (k) præter Votum, ut labore meo excitaci alii, quod fupereft ejusmodi monumentorum (& fuperest fane quam plurimum ) diligentius quam antehac factum, conquirere & in communis patriæ bonum pofteritati typorum beneficio afferere in animum inducant, facturi rem ipsis honorificam , utilem civibus, patriæ decoram. Quid autem

Quid dignum ftolidis mentibus imprecer?

Opes, bonores ambiant :
Et cum' FALSA gravi mole paraverint ,

Tum VERA cognofcant BONA, (I)

cerem,

(g) Tomo XII. amenit. literar. p. m. 1037.
(h) Tom. I. Rer. Germ. pag. 1315.
(i) pag. m. 1564.
(k) Lapsam memoriæ fi excipias , quo in Monito prævio ad Bonizonem Pauli

Bernriedenlis opufculum de rebus gestis Gregorii VII. a Gretsero Ingolf, 1610.

in 4. editum , Tengnagelianæ colle&ioni, qux A.1612. ibidem prodiit,tribuitur, (1) Boccius de consołac. Philof. Lib. III. Metr. VIII.

[merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »