Michiel Adriaensz. de Ruyter: Leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten. Samengesteld in opdracht van het Nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag

Coperta unu
M. Nijhoff, 1907 - 64 pagini
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Termeni și expresii frecvente

Pasaje populare

Pagina 57 - ... honderdt scheepen , en veel duizenden van matroozen en soldaaten onder zyn gebiedt stonden , zich zelven van een enkel knecht liet dienen , en zonder anderen nasleep van gevolgh te voorschyn quam. Hy schaamde zich ook zyn voorgaande geringheit niet, maar vertelde dikwils in gezelschappen en op maaltyden, zelfs in 't byzyn van groote persoonaadjen , hoe hy in de lynbaan plagh te gaan , en voor jongen plagh te vaaren: vermaanende zomtydts de slechte matroozen, dat ze op zyn voorbeeldt mosten zien,...
Pagina 63 - Zyn weezen en gelaat was aanzienlyk, daar zich iet strengs doch met vriendelykhcit gemenght, in vertoonde , 't welk tefl'ens ontzagh en liefde baarde. Gezondt was hy van aardt, maar in zyn jongkheit eens vergeeven , by ongeluk , door het eeten van een venynige visch , daar van hy eenige beving in de leden behieldt , tot het einde van zyn leeven toe : doch in zyn ouderdom openbaarde zich het graveel , dat hem zomwyle lastig en pynlyk viel.
Pagina 64 - ... worden, en dat zelf de geene die op het kunstschool alles hadden geleert, en op alle vraagen, aangaande de zeevaart, konden antwoorden, als ze eens in zee quaamen, zich gantsch onkundig van 't voornaamste deel van 't zeemanschap, en in veele voorvallen ten uiterste verlegen zouden vinden, en door anders oogen moeten zien.
Pagina 49 - De Heeren hebben mij niet te verzoeken, maar te gebieden, en al...
Pagina 61 - Een lichaam hadt hy, op dat men ook kennis hebben van zyn uiterlyke gestalte, van middelbaare lenghte, ('t geen hy met veele dappre helden gemeen hadt) wel gezet, vlug, gezwindt, sterk, en als tot arbeidt gebooren. Zyn voorhooft was breedt, en zyn aanschyn bloozend en hooghroodt van kleur. In zyn doordringende oogen scheen de schranderheit van zyn geest uit te blinken, de zelve waaren bruin, ook Zinneprent op DE RUYTER'S dood door ROMEYN DE HOOGHE.
Pagina 57 - ... plaght hy ydelyk te roemen over zyne daaden, noch die van andre te verachten : maar anderen de verdiende eere geevende, heeft men meermalen gezien dat hy d...
Pagina 59 - ... aantasten. Hy was zoo voortvaarende, dat hy nooit en nergens te laat quam: altydt voor de tydt gereedt. Ook kon hy niet') minder verdraagen dan langhzaamheit en uitstel van iet dat noodig was. Voor de matroozen droegh by altydt» groote zorg, om hen gezondt en wakker te houden.
Pagina 61 - I ny bloedtstorting : en meedoogend van aardt zynde, voerde hy den oorlogh, met een zachtmoedig en vreedzaam hart, zonder toorn of haat, en zocht, zoo veel als moogelyk was, d'overwonne vyanden te spaaren, te verschoonen, en, als ze in zyn maght waaren, met goedtdoen te verplichten. Den Vaderlande was hy inzonderheit getrouw, den...
Pagina 59 - t stuurmanschap, en 't geen daar toe behoorde, was hy zoo geoeffent, dat hy veele Stuurluiden in kennis en ervarentheit te boven ging. Hy hadt in zyn tydt een scherp gezicht, en was zeer opmerkende, waardoor hy "op d...
Pagina 59 - Hy wist ook, zelf in kajuit blyvende, nette3) staat te maaken van den voortgangk van 't schip, alleen uit het gehoor en de beweeging. Zyn ongekreukte kloekmoedigheit, die zich in 't hachelykste gevaar en in de meeste verlegentheit altydts liet zien, en zyn schrandre voorzichtigheit, (die twee grootste oorlogsdeughden) waren in zeven oorlogen, meer dan veertig gevochten, en vyftien groote zeeslaagen, zeven onder zyn eigen opper1) niels, 2) iels merkwaardigs.

Informații bibliografice