De nederlandsche zeemagt in hare verschillende tijdperken geschetst, Volumul 2

Coperta unu
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Pasaje populare

Pagina 323 - De Heeren hebben mij niet te verzoeken , maar te gebieden , en al werd mij bevolen , 's Lands vlag op een enkel schip te voeren , ik zou daarmede in zee gaan, en daar de Heeren Staten hunne vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen.
Pagina 276 - daar is Bestevaar, die komt ons helpen. Ik zal hem ook niet verlaten, zoo lang als ik adem kan scheppen.
Pagina 323 - Neen, ik begin den moed niet te laten vallen. Ik heb mijn leven veil voor den staat; maar ik ben verwonderd en het is mij leed, dat de Heeren de vlag van den staat zoo veil hebben en wagen.
Pagina 94 - een zeeheldt, welckers gelycke de aerde niet veel heeft gedragen, ende mogelyck niet lichtelyck in 't toekomende sal syn te vinden 2).
Pagina 234 - Groot-Brittanniën , in de Brittannische zeeën sullen komen te ontmoeten, de Vlagge van de top van de Mast sullen strycken, ende het Marszeyl laten vallen, in voegen gelyck als oyt in voorige tijden gebruykelyck is geweest.
Pagina 234 - Republycque in de Brittannische Zeeën sullen komen te ontmoeten, de Vlagge van den top van de Mast sullen strycken ende het Marszeyl laten vallen, in voeghen ghelyck oyt in voorige tyden ende in enige voorgaende Regeeringe gebruickelyck is geweest".
Pagina 176 - t dat de wyze Heeren Alles wouden menageren; Cogels, loot, kruyt, schip, en want, 't Valt vry kost'lyk voor het landt. Had het eertyts oock Orangje In den Oorlogh tegen Spangje Soo voorsichtelyck geklaert; Je wat was'er volck gespaert. Dank heb de Gedeputeerden, Die soo mannelyk haer weerden, Danck de Ruyter, danck oock Tromp, Och! gy sijt my veel te lomp. Laet trompet, en trommel...
Pagina 342 - Held, Wijsgeer, Vader, Echtgenoot, Vriend, Burger, Christen - alles tevens! Een waardig perk voor duizend levens En altijd Ruiter - altijd groot!
Pagina 342 - Wie is die stervling, op wiens schoudren Een volk zijn roem vertrouwt? — die Held Die, voor een lange rij van oudren Zijn deugden en triumfen telt?

Informații bibliografice