Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, Partea 2

Coperta unu
Van Hoogstraten & Gorter, 1869
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Cuprins


Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Pasaje populare

Pagina 129 - een schip tegen hem aanquam en voor hem wendde". 2) Mr. de Jonge II, p. 124, noot. 3) v. Aitzema V, p. 453. van Vrieslandt, dat hij begaafd was met vele uitmuntende hoedanigheden om zijne betrekking van Luitenant-Admirael waardiglijk te bekleeden en dat hij in de uitvoering daarvan menigvuldige bewijzen gegeven heeft: «niet alleen van ixioldaet- en zeemanschap maer oock van goede orde 1) «ende conduite midtsgaders van prompte expeditie.
Pagina 549 - De Heeren hebben mij niet te verzoeken , maar te gebieden , en al werd mij bevolen , 's Lands vlag op een enkel schip te voeren , ik zou daarmede in zee gaan, en daar de Heeren Staten hunne vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen.
Pagina 118 - ... daartoe gekomen zijnde, voor het gemeenebest te mogen opofferen , gelijk zijn vader , één van zijne zonen , en vier van zijne broederen , allen het geluk reeds gehad hadden,™ onderscheidene gevechten tegen den vijand, op het bed van eer te sterven.
Pagina 412 - De zee werd met lichaamen, door geen eene soorte van doodt omgekoomen, bezaait. Zommigen moesten door 't scherp, anderen door splinters, anderen door 't vuur, anderen in 't water sterven, 't Gekryt en 't gejammer der gequetsten en stervenden vervulde verscheide scheepen en hy moest een hert van steen of harder dan metaal hebben, die 't vergieten van zoo veel Christen bloedts met drooge oogen kon aanschouwen.
Pagina 549 - Neen , ik begin den moed niet te laten vallen. Ik heb mijn leven veil voor den Staat ; maar ik ben verwonderd en 't is mij leed dat de Heeren de vlag van den Staat zoo veil hebben en wagen.
Pagina 109 - ... and stand in, and strive to divide the enemy's body ; and that squadron that shall pass first, being got to windward, is to bear down on those ships to leeward of them ; and the middle squadron is to keep her wind, and to observe the motion of the enemy's van, which the last squadron is to second ; and both of these squadrons are to do their utmost to assist or relieve the first squadron that divided the enemy's fleet.1 1 The Admiralty MS.
Pagina 303 - Dat is een admiraal, een kapitein, een stuurman, een matroos en een soldaat. Ja, die man, die held is dat alles tegelijk.
Pagina 109 - ... if the van of His Majesty's fleet find that they have the wake of any considerable part of them, they are to tack and stand in, and strive to divide the enemy's body ; and that squadron that shall pass first, being got to windward, is to bear down on those ships to leeward of them ; and the middle squadron is to keep her wind, and to observe the motion of the enemy's van, which the last squadron is to second ; and both of these squadrons are to do their utmost to assist or relieve the first squadron...
Pagina 109 - In case the enemy have the wind of the admiral and fleet, and they have searoom enough, then they are to keep the wind as close as they can lie, until such time as they see an opportunity by gaining their wakes to divide the enemy's fleet ; and if the van of his majesty's fleet find that they have the wake of any considerable part of them, they are to tack and stand in, and strive to divide the enemy's body ; and that squadron that shall pass first, being got to windward, is to bear down on those...
Pagina 681 - ... was. Hij oordeelde het echter, tot hand„having van de eer der wapenen van den Staat, plicht, het „eenmaal begonnen werk niet op te geven, maar de borstwering, „het kostte wat het wilde, met geweld te moeten innemen. „Te dien einde liet hij, gedurende den nacht, eene scheeps„boot en drie sloepen een eind weg over land dragen en in het „vermelde water brengen, waarmede hu z\jn volk tot in de „nabijheid der borstwering deed overvoeren.

Informații bibliografice