Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[blocks in formation]

16 Yuhanná ne un sab ke jawáb men kahá, ki Main to tumhen pání se baptisma detá hún; par mujh se ek qawítar átá hai, jis kí jútí ke band kholne ke main láiq nahín hún: wuh tumhen Rúh i Quds aur ág se baptisma degá. 17 Us ke hath men súp hai, aur wuh apne khalíhán ko khúb sáf karegá, aur gehún ko apní koṭhí men jam'a karega; par bhúsí ko us ág men, jo nahín bujhtí, jaláwegá.

18 Aur wuh logon ko nasíhat kí bahut aur baten kartá, aur khushkhabarí detá rahá.

19 Par Herodís chautháí ke hákim ne, apne bháí Failbús kí jorú Herodiyás ke sabab, aur aur sab badíon ke liye, jo us ne kín, Yuhanná se malámat uṭháke, 20 Sab par yih ziyáda kiyá, ki us ko qaid rakhá.

|

21 Aur aisá húá, ki jab sab log baptisma pá chuke the, aur Yisu' bhí baptisma pákar du'á máng rahá thá, ásmán khul gayá,

22 Aur Rúhi Quds jism kí súrat men kabútar kí tarah, us par utrí, aur ásmán se yih áwáz á,?, ki Tú merá piyárá Bețá hai; tujh se main rází hún.

23 Aur Yisú baras tís ek ká hone lagá, aur (jaisá ki samjhá játá thá) wuh Yúsuf ká bețá thá; Yúsuf Helí ká,

24 Helí Matthát ká, Matthát Lewí ká, Lewí Melkhí ká, Melkhí Yánná ká, Yánná Yúsuf ká,

25 Yusuf Matthátiyás ká, Matthátiyás Ámús ká, Amús Náúm ká, Náúm Eslí ká, Eslí Naggáí ká,

26 Naggáí Má'ath ká, Má'ath Matthátiyás ká, Matthátiyás Simá'í ká, Simá'í Yúsuf ká, Yúsuf Yahúdáh ká,

27 Yahúdáh Yuhanná ká, Yuhanná Resá ká, Resá Zarubábul ká, Zarubábul Salatíel ká, Salatíel Nerí ká,

28 Nerí Melkhí ká, Melkhí Addí ká, Addí Kosám ká, Kosám Elmodám ká, Elmodám Er ká,

29 Er Yuses ká, Yuses Ele'azar ká, Ele'azar Yorím ká, Yorím Matthát ká, Matthát Lewí ká,

30 Lewí Shama'ún ká, Shama'ún Yahúdáh ká, Yahúdáh Yúsuf ká, Yúsuf Yúnán ká, Yúnán Eliyaqím ká,

31 Eliyaqím Meliyá ká, Meliyá Mainán ká, Mainan Mattathá ká, Mattathá Náthán ká, Náthán Dáúd ká,

32 Dáúd Yessí ká, Yessí 'Obed ká, 'Obed Bo'az ká, Bo'az Salmon ká, Salmon Nahsún ká,

33 Nahsún 'Aminadáb ká, 'Aminadáb Arám ká, Arám Hasrom ká, Hasrom Pháras ká, Pháras Yahúdáh ká,

34 Yahúdáh Ya'qúb ká, Ya'qúb Iz,hák ká, Iz,hák Abirahám ká, Abirahám Tárah ká, Tárah Nahúr ká,

35 Nahúr Sárukh ká, Sárukh Ra'ú ká, Ra'ú Fálik ká, Fálik 'Íbr ká, 'Íbr Silah ká,

36 Silah Qínán ká, Qínán Arfaksad ká, Arfaksad Sim ká, Sim Núh ká, Núh Lamak ká,

37 Lamak Matúsilá ká, Matúsilá Hanúk ká, Hanúk Yárid ká, Yárid Malaliel ká, Malaliel Qínán ká,

38 Qínán Anús ká, Anús Set ká, Set Adam ká, Ádam Khudá kả tháo

14

Gala Aur Yisú' Rúh kí qúwat se

ko phirá: aur sáre áspás ke mulk men us kí shuhrat húí. 15 Aur wuh un ke 'ibádatkhánon men ta'lím detá rahá, aur sab us kí ta'rif karte the.

IV BÁB.

AU

UR Yisú' Rúh i Quds se bhará húá, Yardan se phirá, aur Rúh kí rahnumáí se bayábán men gayá,

16 Phir wuh Násarat ko, jahán parwarish páí thí, áyá, aur apne dastúr par sabt ke din 'ibádatkháne men gayá, aur parhne ko khará húa.

2 Aur chálís din tak Shaitán se ázmáyá gayá. Aur un dinon men kuchh na kháyá: jab wuh din púre húe, ákhir ko bhúkhá húá. 3 Tab Shaitán ne us se kahá, ki Agar tú Khudá ká Bețá hai, to is patthar ko kah, ki Roțí ho jáe. 4 Yisú' ne jawab men use kahá, Likha hai, ki Insán sirf roțí se nahín, balki Khudá kí har ek bát se jítá hai.

17 Aur Yas'aiyah nabí kí kitáb us ko dí gaí. Aur kitáb kholkar, wuh maqám páyá, jahán yih likhá thá, ki,

|

5 Aur Shaitán ne use ek únche pahár par le jáke dunyá kí sárí badshahaten ek dam men dikháín.

18 Khudá kí Rúh mujh men hai; us ne is liye mujhe Masíh kiyá, ki garíbon ko khushkhabarí dún; mujh ko bhejá, ki túte dilon ko durust karún, qaidíon ko chhúṭne, aur andhon ko dekhne kí khabar sunáún, aur jo beríon se gháyal hain unhen chhuráún, 19 Aur Khudáwand ke sál i maqbúl kí manádí karún.

6 Aur Shaitán ne us se kahá, ki Main yih sárá ikhtiyar, aur un kí shán o shaukat tujhe dúngá: kyúnki yih mujh ko sompá gaya hai; aur jis ko cháhtá hún, detá hún.

20 Aur kitáb band karke, khidmat karnewále ko deke wuh baith gaya. Aur sabhon kí ánkhen, jo 'ibádatkháne men the, us par lagí thín.

21 Tab wuh unhen kahne lagá, ki Áj yih nawishta jo tum ne suná, púrá húá.

22 Aur sab ne us par gawáhí dí, aur un 'umda báton se, jo us ke munh se nikaltí thín, taʼajjub karke kahá, Kyá yih Yusuf ká bețá nahín?

1

7 Pas agar tú mujhe sijda kare, sab terá hogá.

8 Yisú' ne use jawáb men kahá, ki Ai Shaitan, mere sámhne se já: kyúnki likha hai, ki Tú Khudáwand ko, jo terá Khudá hai, sijda kar, aur sirf us hí kí bandagi kar. 9 Wuh use Yarúsalam men láyá, aur haikal kí munder par khara karke, us se kahá, Agar tú Khudá ká Beta hai, to apne taín yaháṇ se girá de:

10 Kyúnki likhá hai, ki Wuh tere liye apne firishton ko farmáwegá, ki terí khabardárí karen :

11 Aur tujhe háthon par uṭhá len, tá na ho ki tere páon ko patthar se thes lage.

12 Yisú' ne jawab men use farmáyá, ki kahá gayá hai, Tú Khudáwand ko, jo terá Khudá hai, mat ázmá.

13 Aur Shaitán jab tamám ázmáish kar chuká, muddat tak us se dúr rahá.

23 Us ne unhen kahá, ki Tum beshakk yih masal mujh par kahoge, ki Ai hakim, apne taín changá kar: jo jo ham ne suná, ki tujh se Kafarnáhum men húá, yahan apne mulk men bhí kar.

24 Par us ne kahá, Main tum se sach kahtá hún, ki Koí nabí apne mulk men maqbúl nahín hotá. 25 Lekin main tum se sach kahtá hún, ki Iliyás ke dinon men, jab sárhe tín baras ásman band rahá, yahan tak ki sárí zamín men bará kál pará, bahut sí bewáen Isráel men thín;

26 Par Iliyás un men se kisí ke pás na bhejá gayá, magar Saidá ke Saraptá men ek bewá ke pás.

27 Aur Ilíshá nabí ke waqt Israel men bahut se korhí the;

40 Aur jab súraj dúbtá thá, we sab, jin ke yahan maríz the, jo tarah tarah kí bímáríon men giriftár the, un ko us pás lá,e; us par un men se koí Na'mán Su-ne un men se har ek par háth rakhkar unhen changá kiyá.

riyání ke siwá changá na húá.
28 Tab we jo 'ibádatkhane men
the, un báton ko sunte hí, gusse
se bhar ga,e,

29 Aur uthe, aur use shahr ke báhar nikálke, us pahár kí choțí par, jis par un ká shahr baná thá, le chale, ki use dhakel den.

30 Lekin wuh un ke bích se nikalke, rawána húá,

31 Aur Kafarnáhum men, jo Galíl ka ek shahr hai, áyá, aur sabt ke din unhen ta'lím diyá kiyá.

32 Aur we us kí ta'lím se dang húe: kyúnki us ká kalám qudrat ke sáth tha.

33 Aur 'ibádatkháne men ek shakhs thá, jis men shaitán kí nápák rúh thí; wuh barí áwaz se yih kahkar chilláyá, ki,

34 Ai Yisú' Násarí, ham ko chhor; hamen tujh se kyá kám? tú hamen halák karne aya hai? main jántá hún, ki tú kaun hai; Khuda ká Quddús.

35 Yisú' ne use dhamkáke kahá, Chup rah, aur us men se nikal já. Aur shaitán use bích men patakke, benuqsán pahuncháe ke, us se nikal gaya.

36 Aur sab nihayat hairán húe, aur ápas men kahne lage, ki Yih kaisa kalám hai! ki wuh ikhtiyar aur qudrat se nápák rúhon par hukm kartá hai, aur we nikal játí hain.

37 Aur áspás ke mulk kí har jagah us kí shuhrat phailí.

38 Phir wuh 'ibádatkhane se uthkar Shama'ún ke ghar gayá. Shama'ún kí sás ko bari tap charhí thí; aur unhon ne us ke liye us se 'arz kí.

ga,í: aur us ne jhaṭ uṭhke un kí khidmat kí.

39 Tab us ne us ke pás khará hoke, tap ko dhamkaya, to utar

41 Aur bahuton men se shayátín chillákar yih kahke nikal ga,e, ki Tú Masih Khudá ká Beța hai. Par us ne dhamkákar un ko bolne na diyá: ki unhon ne use pahcháná, ki wuh Masíh hai.

[blocks in formation]

to machhlíon ká bará gol gher áyá: aisá ki un ká jál phatne lagá. 7 Tab unhon ne apne sáthíon ko, jo dúsrí kishtí par the, ishára kiyá, ki áke madad karen. We á,e, aur donon kishtíán aisí bhar diyán, ki ḍúbne lagín.

8 Shama'ún Patras ne yih dekhkar, Yisứ ke páon par girke| kahá, ki Ai Khudáwand, mere pás se já; ki main gunáhgár hún.

9 Kyúnki un machhlíon ke háth lagne se Shama'ún, aur us ke sab sáthí hairán the:

10 Aur us ke sharík Zabadí ke bete Ya'qub aur Yuhanná bhí hairán the. Tab Yisú' ne Shama'ún ko kahá, Mat dar; is dam se tú ádmíon ká shikár karegá. 11 We kishtíon ko kanáre par khainch lá,e, aur sab kuchh chhorke, us ke píchhe chale.

12¶ Aur aisá húá, ki wuh ek shahr men thá, aur dekho ki ek mard ne, jo korh se bhará thá, Yisú' ko dekhá, aur munh ke bal girke us kí minnat karke kahá, ki Ai Khudáwand, agar tú cháhe, mujhe changá kar sakta hai.

13 Us ne háth baṛhayá, aur yih kahkar use chhúá, Main cháhtá hún: tú changá ho. Aur wonhín us ká korh játá rahá.

14 Aur us ne use tákíd kí, ki kisú se mat kah: balki jákar apne taín kahin ko dikhlá, aur jaisá Músá ne hukm kiya hai, apne change hone ki qurbání kar, táki un par gawáhí ho.

15 Lekin us ká ziyáda charchá phaila aur bahut se log jam'a húe, ki us kí sunen, aur us ke háth se apní bímáríon se change hon. 16 Aur wuh bayábán men alag jáke, du'á mángtá thá.

17 Ek din aisá húá, ki jab wuh ta'lím de rahá thá, ka,í Farísí aur shari'at ke sikhlánewále Galíl kí har ek bastí aur Yahúdiya aur Yarúsalam se áke baithe the: aur Khudáwand kí qúwat changá karne ko maujúd thí.

18¶ Aur, dekho, ki ka,í mard ek shakhs ko, jise jhole ne márá thá, chárpáí par lá,e: aur chahte the, ki use andar láke, us ke áge rakhen,

19 Par bhír ke sabab se andar le jáne kí ráh na páí; tab koṭhe par charh ga,e, aur khaprail kátke use chárpái samet bích men Yisứ ke áge latká diyá.

20 Us ne un ká ímán dekhkar, use kahá, ki Ai mard, tere gunáh mu'af húe.

21 Tab Faqih aur Farísí sochne lage, ki yih kaun hai, jo kufr bolta hai? Khudá ke siwá, kaun gunáhon ko mu'áf kar sakta hai? 22 Tab Yisú' ne un ke khiyál daryáft karke, jawab men un se kahá, ki Tum apne dilon men kyá sochte ho?

23 Kaun ziyáda ásán hai, yih kahná, ki Tere gunáh mu'af húe; yá yih kahná, ki Uth, aur chal? 24 Lekin táki tum jáno, ki Ibn i Ádam ko zamín par gunáh mu'áf karne ká ikhtiyar hai, (us ne us jhole ke máre húe ko kahá,) main tujhe kahtá hún, Uth, aur apní chárpáí lekar apne ghar já.

25 Aur wuh jhat un ke áge uṭhá, aur jis par pará thá, use lekar, Khudá kí ta'ríť kartá húá, apne ghar chala gayá.

26 Tab un sab ke hosh játe rahe, aur Khudá kí ta'rif karne lage, aur bahut darke bole, Áj ham ne bará achambhá dekhá.

27 Aur us ke ba'd wuh báhar gayá, aur Lewí nám ek mahsúl lenewále ko chaukí par baithe dekhá: aur use kahá, Mere píchhe

á.

28 Wuh sab kuchh chhorkar uṭhá, aur us ke píchhe chalá. 29 Aur Lewí ne apne ghar men us kí baṛí ziyáfat ki: aur wahán mahsúl lenewálon aur auron kí, jo us ke sath kháne baithe the, baṛí bhír thí.

30 Tab wahan ke Faqihon aur Farísíon ne us ke shágirdon se takrár karke kahá, ki Tum kyún

mahsúl lenewálon, aur gunáhgáron ke sath kháte píte ho?

31 Yisú ne jawab men unhen kahá, Bhale-changon ko hakim darkár nahín; balki bímáron ko. 32 Main rástbázon ko tauba ke liye buláne nahín áyá, balki gunáhgáron ko.

36 Aur us ne un se ek masal bhí kahí; ki Koí puráne kapre par na,e kapre ká paiwand nahín lagátá; nahín to, nayá us ko phártá hai, aur na,e kapre ká paiwand puráne se mel bhí nahín khátá.

37 Aur na,í mai purání mashkon men koí nahín bhartá; nahín to, na,í mai mashkon ko phárke bah jáegí, aur mashken bhí barbád hongí.

33 Aur unhon ne us se kahá, ki Yuhanná ke shagird kyún aksar roza rakhte aur du'á mángte hain, aur isí tarah Farísíon ke bhí; par tere kháte píte hain?

34 Us ne un se kahá, Kyá tum barátíon ko, jab tak dulha un ke sáth hai, roza rakhwá sakhte ho? 35 Par wuh din áwenge, ki dulhá un se judá kiyá jáegá; un

8 Par us ne un ke khiyálon ko dinon men we albatta roza rak-jánkar, us ádmí se, jis ká háth henge. súkhá thá, kahá, ki Uth, aur bích men khará ho. Wuh uth khaṛá húa.

9 Tab Yisú ne unhen kahá, Main tum se ek bát púchhtá hún ki Sabt ke din kya karná rawa hai? bhalá karná, ki burá? ján bacháná, ki ján márná?

10 Aur un sab kí taraf dekhke us ádmí se kahá, Apná háth phailá. Us ne aisá kiya: aur us ká háth dúsre kí mánind changá ho gaya. 11 Tab we sab díwánon kí mánind hoke, ápas men kahne lage, ki Ham Yisú' ke sath kyá ka

ren ?

38 Balki na,í mai na,í mashkon men rakhní cháhiye; ki donon bachí rahengí.

39 Aur purání píke, koí usí dam na,í nahín cháhtá: kyúnki kahtá hai, ki Purání bihtar hai.

[blocks in formation]

4 Wuh kyúnkar Khudá ke ghar men gayá, aur nazr kí rotíán, jo káhinon ke siwá, dúsre ko kháná rawá na thá, lekar kháín, aur apne sáthíon ko bhí dín ?

5 Phir us ne unhen kahá, ki Ibn i Ádam sabt ká bhí Khudá

wand hai.

6 Aur dúsre sabt ko bhí yún húá, ki wuh 'ibádatkhane men jáke ta'lím dene lagá: aur wahán ek ádmí thá, jis ká dahná háth sukh gayá thá.

7 Tab Faqih o Farísí us kí ták men lage, ki shayad wuh sabt ke din changá kare, to us par faryád karen.

12 Aur un dinon men aisá húá, ki wuh pahár par du'á mángne ko gayá, aur Khudá se du'á mángne men rát bitáí.

13 Aur jab din húá, us ne apne shágirdon ko buláke, un men se bárah ko chuná, aur un ká nám rasul ra khá ;

|

14 Ya'ne Shama’ún, (jis ká nám Patras bhí rakhá,) aur us ke bháí Andryás, Ya'qúb aur Yuhanná, Failbús o Barthúlamá,

15 Matí o Thúmá, Halfá ke bete Ya'qúb, aur Shama'ún jo Zilotis kahlátá thá,

16 Ya'qúb ke bháí Yahúdáh, aur Yahúdáh Iskaryútí ko, jo us ká pakaṛwánewálá húá.

« ÎnapoiContinuă »