Imagini ale paginilor
PDF
ePub

THE GOSPEL

ACCORDING TO

MA TT HE W:

IN ENGLISH, मराठी, गुथा, AND संस्कृत.

THE GOSPEL

ACCORDING

TO

आमचा प्रभु व तारणारा जो

येशू खीस्त

त्याविषयी मात्यीचे शुभवर्तमान.

ST. MATTHEW.

CHAPTER 1.

अध्याय १. The book of the generation

१ आब्राहामाचा पुत्र दावाद, याचा पुत्र of Jesus Christ, the son of Da. येशू खोस्त याची वंशावळी vid, the son of Abraham.

२ आब्राहामाने इत्साहाकाला जन्म दि

ल्हा, आणि इत्साहाकाने याकोबाला जन्म दि2 Abraham begat Isaac ; and

ल्हा, आणि याकोबाने यहूदा व त्याचे भाऊ Isaac begat Jacob ; and Jacob यांस जन्म दिल्हा; ; begat Judas and his brethren ;

3 आणि यहूद्याने फेरेन्स व जेरा यांस 3 And Judas begat Phares थामारेपासून जन्म दिल्हा, आणि फेरेत्साने and Zara of Thamar ; and Pha- हेस्रोनाला जन्म दिल्हा, आणि हेस्रोनाने res begat Esrom ; and Esrom अरामाला जन्म दिल्हा; begat Aram;

४ आणि अरामाने आमीनादाबाला जन्म 4 And Aram begat Aminadab; दिल्हा, आणि आमीनादाबाने नाहशोनाला and Aminadab begat Naasson 3

; जन्म दिल्हा, आणि नाहशोनाने साल्मोनाand Naasson begat Salmon; |ला जन्म दिल्हा; 5 And Salmon begat Booz of

५ आणि साल्मोनाने बोाजाला राहाRachab ; and Booz begat Obed वेपासून जन्म दिल्हा, आणि बोआजाने ओवेof Ruth ; and Obed begat Jesse; दाला रूथेपासून जन्म दिल्हा, आणि ओबे

दाने इशायाला जन्म दिल्हा; 6 And Jesse begat David the

६. आणि इशायाने दावीद राजा याला king ; and David the king be.

जन्म दिल्हा, आणि दावीद राजा याने जो gat Solomon of her that had

[[पूर्वी] उरीयाची [बायको] होती तिजपासून been the wife of Urias

शलोमोनाला जन्म दिल्हा; 7 And Solomon begat Ro- ७ आणि शलोमोनाने रहाबामाला जन्म boam;and Roboam begat Abia; दिल्हा, आणि रहावामाने अबीयाला जन्म दि

मा५९५॥ ५२४ ना२ना२ मथोलिखितसुसंवादोऽयं ॥ ઈશુ ખરીટબંધી માતથીની वधान.

१ प्रथमोध्यायः

इब्राहिमः सन्तानो दाપહેલે અધઓ* १ माराहामनो as EIGE :- यूदं तत्सन्तानस्य यीशुखीष्टस्य वंश

श्रेणीय। ના દીકરા ઈશુ ખરીશટની વંશાવલી.

२ इब्राहीमः पुत्र इस्हाक् इस्२ मामयी ४२६॥ भो हाकः पुत्रो याकुब् याकुबः पुत्रो ने ४२।४।४॥ ४मा नमो ने ४- यिहूदालभ्रातृगणश्च । આકાબથી ઇહુદા તથા તિહેના ભાઈमोसनम

३ तामार् गर्भे यिहुदा औरसौ ૩ ને હુદાથી થામાન પિઠે ફારસા

फारिससारहनामानौ द्वौ पुत्री जाती। तथा MI मां ने ५२२।। ईशरो- तस्य फारिसः पुत्रो हिस्रोण हिस्रो ન જન ને હેશનથી આરામ જनमो.

णः पुत्रोऽरम् । ૪ આરામથી આમીનાદાબ अरमः पुत्रो ऽम्मीनादब् नमो ने ममीना नहशोन अम्मीनादबः पुत्रो नहशोन् नहजनमो ने नहशोना समोन - शोनः पुत्रः सल्मोन्. नमो. ૫ ને શાલમનથી રાખાબેન પટે

५ राहव् गर्भ तस्य सल्मोनो मोमा जनमो ने गोमाया ने बोयस्नाम्नौरसःपुत्रो जातः । रुत् गपमोमेसनमो ने भोपाल में बोयसौरस ओबेद जात ओबेदः अनमो.

पुत्रो यिशयः । ૬ ને શીથી દાઉદરાજ જનમો ६ तस्य यिशयस्य पुत्रो राजा दाने 13 PM40 GN-मानी जे प ५- यूद् । तस्य दायूदराजस्यौरसो मृतस्योहती तेहेने पो शुद्धीमान नमो. रीयस्य भार्यायां सुलेमान् जातः ।

૭નિ શુલીમાનથી રહબ આમ જન- सुलेमानः पुत्रो रिहबियम् रिभो ने २६५-मामयी मामा न- हबियमः पुत्रो ऽबीयो ऽबीयस्य पुत्र

were

8 And Asa begat Josaphat ; ८ आणि आस्याने यहोशाफाटाला जन्म दिand Josaphat begat Ozias ; ल्हा,आणि यहोशाफाटाने यहोरामाला जन्म दि.

9 And Ozias begat Joatham; ल्हा, आणि यहोरामाने उजीयाला जन्म दिल्हा; and Joatham begat Achaz; and ९ आणि उजीयाने योथामाला जन्म दिAchaz begat Ezekias ;

ल्हा, आणि योथामाने आहाजाला जन्म दिल्हा, 10 And Ezekias Manasses ; आणि आहाजाने हिजकीयाला जन्म दिल्हा; and Manasses begat Amon; and १० आणि हिजकीयाने मनाशे याला जAmon begat Josias ;

न्म दिल्हा, आणि मनाशे याने आमनाला 11 And Josias begat Jechon- जन्म दिल्हा, आणि आमोनाने योशियाला ias and his brethren, about the जन्म दिल्हा; ; time they were carried away to

११ आणि योशियाने येखान्या व त्याचे Babylon;

भाऊ यांस बाबेलच्या प्रवासात जात्यावेळेस 12 And after they brought to Babylon, Jechonias जन्म दिल्हा;

१२ आणि बावेलच्या प्रवासाच्या वेळेस begat Salathiel; and Salathiel

यखोन्याने शालतियेलाला जन्म दिल्हा, आणि begat Zorobabel ;

शालतियेलाने जरुबाबेलाला जन्म दिल्हा; 13 And Zorobabel begat A

१७ आणि जरुबाबेलाने आबीहूदाला जbiud ; and Abiud begat Elia

न्म दिल्हा; आणि अबीहूदाने एल्याकीमाला kim ; and Eliakim begat Azor;

जन्म दिल्हा; आणि एल्याकीमाने आजोराला 14 And Azor begat Sadoc ; जन्म दिल्हा; and Sadoc begat Achim ; and

१४ आणि आजोराने सादोकाला जन्म Achim begat Eliud ;

दिल्हा, आणि सादोकाने आखोमाला जन्म 15 And Eliud begat Eleazar ; दिल्हा, आणि आखोमाने एलोहूदाला जन्म Eleazar begat Matthan ; and

दिल्हा; आणि एलीहूदाने एलआजाराला जMathan begat Jacob;

न्म दिल्हा; 16 And Jacob begat Joseph १५ आणि एलआजाराने मातानाला जthe husband of Mary, of whom न्म दिल्हा, आणि मातानाने याकोबाला जन्म was born Jesus, who is called Christ.

१६ आणि याकोबाने योसेफ, जो मारये17 So all the generations from चा नवरा, त्याला जन्म दिल्हा, तिजपासून Abraham to David are fourteen generations ; and from David येशू ज्याला स्त्रीस्त झटले आहे, तो जन्मला.

१७ यास्तव आब्राहामापासून दावोदापर्यंत until the carrying away into Babylon are fourteen genera- सगळ्या पिढ्या चवदा पिढ्या [आहेत], आणि tions ; and from the carrying दावीदापासून बावेलच्या प्रवासाच्या वेळेपर्यंत away into Babylon unto Christ चवदा पिढ्या, आणे बाबेलच्या प्रवासाच्या

दिल्हा;

यलः पुत्रः

૮ ને આશાથી ઇશાફાટ જન- ८ आसाः पुत्रो यिहोशाफट् यिभो ने मो२॥३॥24॥ ४/मोराम नमो होशाफटः पुत्रो यिहोरम् । तस्यैव ન ઇરામથી ઉછઆ જનમો.

यिहोरमः सन्तान उसीयः । ૮ ને ઉછઆથી ઈઓથામ જનમે ને ઓથામથી આખાજ જનમ નિ

९ उसीयस्य पुत्रो योथम् योઆખાજથી અજકીઆ જનમે. थमः पुत्र आहस् आहसः पुत्रो हिस૧૦ નિ અજકીઆથી મનાશે જ.

कीयः । नमो ने मनाया भाभोन नमो १० हिसकीयस्य पुत्रो मनशिः ने मनोनयी ४ मोमा मो. मनशेः पुत्र आमोन आमोनः पुत्रो

११ ने मोशीमाथा मेडोनीमा योसीयः । તથા તિહેના ભાઈઓ બાબેલમાં લઈ

११ बाबिल्नगरे प्रवाससमयात् જવા શમે જનમા.

किञ्चित् पूर्वमस्यैव योसीयस्य १२ ने पालेभा १ मा पछी न्तानो यिखनीयलद्भातृगणश्च । ઈકોનીઆથી રાલાથીએલ જનમો ने शनाया मेसया ३ाप्त नमो. १२ बाबिलप्रवा ससमये यिखनी ૧૩ ને જરૂબાબેલથી અબીઉદ જ

यस्य पुत्रः शियल्तीयल् शियलतीનમો ને અબેઉદથી એલીઆકીમ જ

सिरुबाबिल । નમો નિ એલીઆકીમથી આજેર જ- १३ सिरुबाबिल : पुत्रो बिहूद । नमो.

अबिहूदः पुत्र इलियाकीम् इलिया१४ ने माथी हो नमी कीमः पुत्रोऽसूर । ને શાકથી આખીમ જનમો ને આ

१४ असूरः पुत्रः सादोक् सादोकः ખીમથી એલીઉદ જનમે.

पुत्र आखीम् आखीमः पुत्र इलिहूद' । १५ ने मेलीया मेसेमा०१२ इलिहूदः पुत्र इलियासर । જનમ નિ એલેબજારથી માથાન જ

१५ इलियासरः पुत्रो मतन् मतनः नमो ने भायानया मापनमो. पुत्रो याकुब् ।

૧૬ ન ઈસકોબથી મરી અમનો વર १६ याकुबः पुत्रो मरियमः स्वामी ४७२।५ नमो ने तेथा ४१ ५-युषफ् । अस्या मरियमो गर्भे यीशुरुરીરાટ કહેવાએ છે તિ જનમો. तपन्नो यं जनाः खीष्टमर्थाभिषिक्तं

वदन्ति । ૧૭ માટે આબરાહામથી દાઉદ સુધી

१७ एवम्प्रकारेणेब्राहीमो दायूदરાહુ મલીને ચઉદ પિહેડી થઈને દાઉદથી બાબેલમાં લઈ જવા શુધી ચ

पर्यन्तं चतुर्दशपुरुषा एवं बाबिलG६ पेहेडी / ने पाप्मेवमा १/- नगरे प्रवासपर्यन्तं दायूदवधिकाश्चमाय ५२॥2 शुधी 46 पेहेडी तुर्दशपुरुषा वाबिलप्रवाससमयाच

« ÎnapoiContinuați »