Imagini ale paginilor
PDF
ePub

came

17 And when they saw him, १७ तेव्हा त्यानी त्याला पाहून त्याचे भजन they worshipped him :

but

केले, परंतु कितीएकास संशय वाटला. some doubted. . 18 And Jesus

and

१८ तेव्हां येशूने जवळ येऊन त्यांस असें spake unto them, saying, All | सांगितले की, “आकाशांन आणि पृथ्वीवर power is given unto

me in

सर्व अधिकार मला दिल्हा आहे; heaven and in earth.

19 || Go ye therefore, and teach all nations, baptizing

१९ यास्तव तुझी जाऊन सर्व देशांतील them in the name of the Fai लोकांस शिष्य करा; त्यांस बापाचें व पुत्राचे व ther, and of the Son, and of पवित्र आत्म्याचे नाम घेण्यासाठी बाप्तिस्मा द्या. the Holy Ghost : 20 Teaching them to ob

२० म्या ज्या सर्व आज्ञा तुह्मास दिल्ह्या serve all things whatsoever I त्या पाळावयास त्यांस शिकवा, आणि पाहा have commanded

you: and, ,

जगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुझाबरोबर सर्वlo, I am with you alway, even unto the end of the world. काळ आहे." आमेन. Amen.

:

૧૭ ને તિઓએ તેને જોઈને ભ- १७ तत्र तं दृष्ट्वा प्रणेमुः किन्तु 11 ५६५ सामोर शंह था- कोपि कोपि सन्दिदेह। मेवा.

૧૮ ને ઈશુએ પાશે આવીને તે- १८ तदा यीशुस्तानुपागम्य उवासोने यु ५९ 3 मारामा तथा ५- च द्यावापृथिव्योः सर्वकर्तृत्वं मयि રથવી પર શાલ અધીકાર મને આ

समर्पितमास्त! पेसो छे.

૧૯ એ માટે તમે જઈને શરવ १९ अतो यूयं गत्वा सर्व्वदेशीयसोने पाप तया ॥ तथा पवीतलोकान् शिष्यान् कृत्वा पितुः पुत्रस्य मातभाने नामे मापतीशम इशन पवित्रस्यात्मनश्च नाना तान मज्जयत। शीश उरो.

૨૦ ને જે આગના મેં તમને આ- २० अहं युष्मान् यदादिष्टवान् त५ ते राधक्षी पाया तभाने शमन- दपि तान् आचीरतुमुपदिशत पश्यपो ने तना मंत शुधा हुँतमा त जगदन्तं यावत् सततमहं युष्माभिःशाये ७७. माभन.

सह तिष्ठामि । इति॥

THE END.

« ÎnapoiContinuați »