Imagini ale paginilor
PDF
ePub

૫૭ ને શાંહાંજ પડી તાહારે ઈ- ५७ तत आगतायां सन्ध्यायाम् राई नामे ग्यारीमथार्धनो मे होल - अरिमथीयनगरीयो युषफ् नाम्ना एतह भागुरा म्माम्मेवो ते पशु को धनी मानुषो यीशुशिष्यः । नो शीश हुतो.

૫૮ તેણે પીલાત પારો આવીને ઈ- ५८ पिलातमुपागम्य यीशुदेहं यशुनुं राम भागुं ताहारे पीलाते राम याचे पिलातेन चहंदातुमादेशे कृते । આપવાને હુકમ કીધો.

૫૯ પછી ઈઉરાફે રાખ લઈને શાક્ લુગડે તે લપેટું.

૬૦ ને તેણે પથરમાં ખોદાવેલી પોतानी नवी उप्परमा तेहेने भुने :मरना भोहो पर भोहोटो पथर गम ડાવી મુકીને તે ગચ્યા.

૬૧ ને મરીઅમ માગદાલીન તથા श्रील भरीव्यम उप्परनी शमां तहां ખીજી મરીઅમખરની શામાં તાંહાં मेठी हुती.

૧૨ ને ખીજે દાહાડે એટલે પરવ

५९ युषफ् तद्देहं गृहीत्वा शुचिवस्त्रेण वेष्टयित्वा ।

६० स्वार्थं यनूतनश्मशानं चखान तत्र तद्देहं स्थापयित्वा तदद्वारि बृहदेकपाषाणं संस्थाप्य स्वस्थानं प्रतस्थे ।

६१ किन्तु मग्दलिनी मरियम् अन्यमरियम् च द्वे स्त्रियौ तत्र तत् श्मशानपुर उपविश्य तस्थतुः ।

६२ ततो निस्तरोत्सवस्यासादन

ना तहमारीने जीने घहाडे भुमी दिनात् परदिने प्रधानयाजकाः फिरू

हरिमान होगये तथा झरीशी म्मम्मे पी- इयश्च मिलित्वा पिलातमुपागम्योचुः । લાત પારો એકઠા થઈને કહું કે.

૬૩ શાહેબ હમને ઈસ્માદ છે કે તે

६३ हे महाशय सवञ्चको जी

भुलावनार भवतो हतो ताहारे तेथे वद्दशायाम् उवाच तृतीय दिने इमछ शानादुत्थास्यामि, एतद्वाक्यस्यास्माकं स्मरणं भवति ; ।

ईहुं डे हुं तर हाहाडा पछी

[ocr errors]

૬૪ માટે તરણ દાહાડા શુધી તે- ६४ अतस्तृतीयदिनं यावत् तत् हेनी उप्पर शंभासवानो हुम्भ से श्मशानभूमिं रक्षितुमादिश नचेत् त२ मे तेहेना शीशो रातरे भावाने ते च्छिष्या रजन्यामागत्य तं हृत्वा लोहेने थोरी सर्व लभ्ये ने सोने हे कान् वदिष्यन्ति स श्मशानादुत्थितडे ते भवतो ढट्ठो छे तेथी छेसी वान् तथा सति प्रथमभ्रान्त्याः शेष

[blocks in formation]

१ मग शाब्बाथानंतर आठवड्याचा पहि

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came ला दिवस उजेडतांच, मारया माग्दालीण व Mary Magdalene and the other दुसरी मारया ह्या प्रेतस्थळ पाहावयास आल्या. Mary to see the sepulchre.

2 And, behold, there was a

२ आणि पाहा मोठा भूमिकंप झाला हो

great earthquake : for the angel ताः यास्तव कीं प्रभूचा दूत आकाशांतून उतof the Lord descended from रून आला आणि दारीतून धोंडा लोटून का

heaven, and came and rolled

back the stone from the door, दून त्यावर बसला.

and sat upon it.

3 His countenance was like

3 त्याचें स्वरूप विजेसारिखें होतें, आणि

lightning, and his raiment |त्याचें वस्त्र बर्फासारिखें पांढरें होतें.

white as snow :

4 And for fear of him the keepers did shake, and became

as dead men.

४ तेव्हां त्याच्या भयाने पाहरेकरी कोपिलें, आणि मेल्यांसारिखे झाले.

५ तेव्हां दूत उत्तरेंकरून त्या स्त्रियांस

5 And the angel answered बोलला, "तुझी भिऊं नका, कारण कीं वधand said unto the women, Fear स्तंभीं मारिलेला असा जो येशू त्याचा तुझी not ye: for I know that ye

seek Jesus, which was cruci. शोध करितां, हें मला कळलें.

fied.

6 He is not here : for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.

६ तो एथें नाहीं, कां कीं त्याच्या बोलल्याप्रमाणें तो उठला आहे तुझी या, प्रभु निजला होता तो जागा पाहा.

७ आणि लवकर जाऊन तो मेलेल्यांमधून

7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen उठला आहे, असें त्याच्या शिष्यांस सांगा, from the dead ; and, behold

he goeth before you into Ga- आणि पाहा, तो तुमच्यापुढे गालीलांत जातो, lilee ; there shall ye see him : तेथें तुझा त्याला पाहाल; म्या तुद्मास सांगि

हुए पीसाते तेम्योने हुहुं } योडीहा - ! ६५ पिलात उवाच युष्माकं समीशे तभारी पारो छे लग्यो ने भ पे रक्षकाः सन्ति यूथं गत्वा यथासाથઈ શકે તેમ તેહેને સંભાલો.

૬૬ ને તેગ્માએ જઈને તે પથર પર મોહોર કરીને તથા ચોકી મુકીને તે કખર રાંભાલી.

અઠ્ઠાવીને અધૂઓ.

ध्यं रक्षयत ।

६६ ते च गत्वा तदद्वारस्थपाषाणं मुद्राङ्कयित्वा रक्षकान् संस्थाप्य श्मशानम् अरक्षयन्।

२८ अष्टाविंशोऽध्यायः । ૧ શાખાતના દાહાડા પછી ઞફ१ ततो विश्रामवारान्ते सप्ताहप्रथवाडीभ्याने पेहेले हाहाडे पोहो झटवा मदिनस्य प्रभात आगते मग्दलिनी લાગો તાહાંરે મરીગ્મમ માગદાલીન

ફાટવા

तथा जील भरीग्यम उभरने लेवा मरियम् अन्यमरियम् च श्मशानं द्रटुमागच्छतां ।

ग.

२ ताहारे मोहोटो धरती मे २ तदा महाभूमिकम्पो बभूव परभडे परभुना हुते महाराथी उतरी मेश्वरदूतोपि स्वर्गादवरुह्य श्मशानभावीने प्रना मोहो परथी पथ२ द्वारात्पाषाणं सर्पयित्वा तस्मिन्नुपविગબડાવીને તે પર બેઠો.

[blocks in formation]

वेश ।

[blocks in formation]

६ सोऽत्र नास्ति यथोवाच तथोभावो भंहां तस्थौ, आगच्छतं प्रभोः शयनस्थानं पश्यतं ।

પરભુ શુતો હુતો તે જગા જુમ્મા.

૭ ને જલદી જઈ ને તેહેના શીશો- ७ शीघ्रं गत्वा च तच्छिष्येभ्यो ने अहो हे ते भवतो हो छे ने ते वार्त्तामिमां यच्छतं स श्मशानादुत्ततभारी मगाउ गासीसभां लभ्येछे स्थैौ युष्माकमग्रे च गालीलं गमिष्यतांहां तमे तेहेने लेशो भुम्मो में त ति यूयं तत्र तं द्रक्ष्यथ वात्र्तामिमामह

8 And they departed quick- ८ तेव्हां त्या बायका भयाने आणि फार ly from the sepulchre with fear आनंदाने व्याप्त होऊन थड्यापासून लवकर and great joy ; and did run to निघून त्याच्या शिष्यांस वर्त्तमान सांगावयास bring his disciples word. धांवत गेल्या.

९ नंतर त्या तें वर्त्तमान त्याच्या शिष्यांस

9 [ And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail सांगावयास जात असतां, पाहा, येशू त्यांस And they came and held him भेटला आणि बोलला, “सुखरूप असा.” मग by the feet, and worshipped त्यानी जवळ येऊन त्याचे पाय धरिले, आणि त्याचें भजन केलें.

him.

१० तेव्हां येशू त्यांस ह्मणतो, “भिऊं

10 Then said Jesus unto them, Be not afraid : go tell my brethren that they go into नका; जा, माझ्या भावांस सांगा कीं, तुझा Galilee, and there shall they गालीलांत जावें, झणजे तेथें मला पाहाल. " ११ आणि त्या जात असतां पाहा पाह

see me.

11 [ Now when they were त्याच्या कितीएकानी नगरांत आऊन जें झालें going, behold, some of the

watch came into the city, and होतें तें सर्व मुख्य याजकांस सांगितलें.

shewed unto the chief priests all the things that were done.

12 And when they were as sembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,

13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.

15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.

16 Then the eleven disci

१२ तेव्हां ते वांडेलासुद्धां एकत्र होऊन आणि एकमेकासीं विचार करून त्यानी शिपायांस फार पैका दिल्हा, आणि त्यांस सांगितलें कीं,

१३ “आह्मी झोंपों गेलों होतों तेव्हां त्याच्या शिष्यांनी रात्रीं येऊन त्याला चोरून नेलें, असें बोला.

१४ आणि हें जर सुभेदाराच्या कानीं पडलें तर आह्मी त्याला समजावूं आणि तुह्मास निर्भय करूं."

१५ मग त्यानी पैका घेऊन, त्यांस शिकविल्याप्रमाणें केलें, आणि हीच गोष्ट यहूदो लोकांमध्यें आजपर्यंत चालत आली.

१६ तेव्हां अकरा शिष्य गालीलांत, ये

ples went away into Galilee, शूने जो डोंगर त्यांस नेमिला होता, त्यावर into a mountain where Jesus गेले.

૮ ને તેગ્મા ઘણી ખીહીક તથા હ- ८ ते च भग्रेन महतानन्देन च रपथी पर पारोथी सही नहाने श्मशानात् शीघ्रं बहिर्गत्वा तच्छતેહેના શીશોને એ કેહેવા સારૂ દોડી. ष्यान् वार्तां वक्तुं द्रुतं जग्मतुः ।

હું ને તેમા તહેના શીશોને કેહેવા જતી હતી એટલે તેને શુ મલો ने तेगु हुहुं हे रासाय ने तेभ्यो म्यावीने तेहेना पग पहुडवा लागी ने તેહેનું ભજન કીધું.

[blocks in formation]

१० यीशुस्ते उवाच मा ભાગ્માને

૧૦ તાહારે ઈશુન્મે તસ્માને કહું કે जीहोमां तमे भाहारा लामो ४४ ने होहो है तेभ्यो गालीसभां लभ्येने તાંહાં તેગ્મા મને જોરો.

૧૧ ને તેઓ જતી હતી તાહારે ચોકીદારોમાંના કેટલાએકે રોહેરમાં આાवीने ने थ ते राधसुं भुमी हरिमान કોને કહું.

१२ ने तेभ्यो तथा १२धो शाथे એકઠા થઈ ને મનશુખો કરીને તાमे शीपारिमाने धणां नांगां माम्यां ને કહું કે.

भैष्टं युवां गत्वा मद्भ्रातॄन् गालीलं गंन्तुं वदतं तत्र ते मां द्रक्ष्यन्ति।

११ अन्यच्च स्त्रियौ गच्छत इदानीं रक्षकाणां केपि केपि नगरं गत्वा यद् यद्घटत तत्सर्व्ववृत्तान्तं प्रधानयाजकान् ज्ञापयामासुः।

१२,१३ तदा ते प्राचीनैः सह सभां कृत्वा मन्त्रयित्वा ताभ्यः सेना

१३ तमे डोहो } हमे बंधता हुता भ्यो बहुमुद्राः दत्वोचु निद्रत्स्वस्मासु ताहारे तेहेना शीशो रातरे भावाने तच्छिष्या रजन्यामागत्य तं हत्वा जग्मुर्यूयमेतद्वाक्यं प्रचारयत।

તેહેને ચોરી લઈગય્યા.

૧૪ ને જો એ વાત હાકેમને કાને

१४ एतद्वृत्तान्तश्चेद्धिपतेः कर्ण पडशे तो हमे तेहेने शभनवीने त- गोचरो भवेत् तर्हि तं बोधयित्वा यु

મને બચાવીશું.

૧૫ ને તેગ્માએ નાંણાં લઈને તેग्याना शीच्यवा परभागे श्रधुं ने मे એના પરમાણે કીધું એ वात हछुट्टीग्मोभां म्यान शुधी भासेछे. હુદીગ્મામાં ચાલેછે.

૧૬ તાહારે અગીચ્યાર શીરા ગા सीसमां ने पाहाड पर हम्मे तेम्मा

ष्मान् रक्षिष्यामः;

यथाशिक्षितं कर्म्माकुर्व्वन् यिहुदीय१५ तस्मात् ते ता मुद्रा गृहीत्वा लोकेष्वद्यापि तद्वाक्यप्रचार आस्ते।

१६ तदैकादशशिष्या यीशुनिर्द्दि

« ÎnapoiContinuă »