Imagini ale paginilor
PDF
ePub

44 | Again, the kingdom of heaven is like unto trea sure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

૪૪ વલી આકાશનું રાજ ખેતરમાં શુંતાડેલા ધનના શરખું છે જેડ઼ેને કોઈ માંશ ોઈને છાનું રાખેછે ને તેહેની ખુશીને લીધે ની ને પોતાનાં જેટલાં છે તે બધાં વેંચીનાંખીને તે ખેતર વચાથી એછું

45 | Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:

૪૫ ૧લી કાઇ વેષાી જે શાાં મોતીને શોધેછે તહુના શરખું આકાશનું રાજ છે

46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.

૪૬ જેડ઼ેને ઘણા ખુલના એક મોતીની શોધ લાગા પર તેણે જઈને પોતાનાં જેટલાં હતાં તે શહ્યલાં બેચીનાંખાં ને તે વેચા થી. લીધું

47 | Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: ૪૭ ૧લી આકાશનું રાજ જાલના જેહેવું છે જેણે દીગ્માનાં નંખા ઇને હરક તરહના [વો]ને શુંભેટી લીધા

48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.

૪૮ ને તે ભરાઇ ગમા પર [લોકો] તેહેન કીનારે ખેંચી લાએ વા ને બેશીને વાશણામાં શારા એકઠા કીધા ને નઠારા ફેંકી દીધા 49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,

૪૯ એંનજ જગતને અંતે થશે [એટલે] દુતા બાહાર આવીને શાચામાંથી ભુડાને જુદા કરશે *

50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

૫૦ને તેઓને અગનીકુંડનાં ફેડ્ડીદેશ તાંહાં રડવું ને દાંત પીશ શું થશે

51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.

૫૧ ઇશ્યુ તેને કહ્યું કે હું તને એ બધી વાતા શમન તે આ તેહેને કહેછે હા પરભુ

52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.

પર તાારે તેણે તેને કહ્યું કે જે હરેક શાશતી આકાશના રાજ શબંધી શીખવેલ છે તે એક ઘરબારીના શરખો છે જે પોતાના ભંડારમાંથી નવાં તથા જીંનાં વાંનાં કÇાડેછે એમાટે તેણેના શર ખા તને થાઓ]

53 | And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.

૫૩ ને એંમ ઘઉં કે ઈશ્યુ એ દરશટાનો કીરા તાહાર તહાં થી ચાલાગ

54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works!

૫૪ ને પોતાના દેશમાં આઍવા પર તેણે તેની શભામાં તેઓને હવો ઊપદેશ કીધો કે તેઓ અચરત પાઁનીને બોલા કે હું ને આ ગનાન તથા નવતરૂં શાનરથ કૉંહીંથી [ભલું]

55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary! and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas !

૧૫ શું એ ક્ષુથારના દીકરા નથી હેની ભા શું નીઅન નથી કહેવાતી ને હેના ભાઈ ઈઆબ તથા ઈશી તથા શીઞાન તથા ઈહુદા [નથી]

56 And his sisters, are they not all with us! Whence then hath this man all these things?

પ૬ ને હુંની શઘલી બેહેનો શું આપણી પાશે નથી પૃથ્વી એ બધું હન કાઁથી [ભલું] *

57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

૫૭ અન તેઓએ તે શસઁધી ઠોકર ખાધી પણ ઈશુએ તેને કહું કે ભવીશકેનાર પોતાના દેશમાં તથા પોતાના ઘરમાં ન છતાં બેઆબરૂ નથી *

58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.

૫૮ ને તેના અવીશવાશને લીધે તેણે તાંહાં ઘણા ચમતકાર નથી કીધા

CHAP, XIV. ચઊદનો અવા

1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

૧ તેવેલા હેરોદ ચોથીઆએ ઈશુની કીરતી શાંભલી

2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.

૨ ને પોતાના ચાકરીને કહું કે ઇહોન જે ખાપતીશન કરનાર તે એજ છે તે નીગએલાઓમાંથી ઊઠાછું ને એમાંટે તેથી ચન તકાર બનેછું

3 [ For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife.

૩ કેમકે હેરોદે પોતાના ભાઈ ીલપની વહુ હેરોદીને લીધ ઇહોનને પકડો હતો ને તેહેને બાંધીને કેદખાનામાં નાંખા હુતા

76

4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.

૪ કાંજે ઇહોને તેહેને કહું હતું કે તે તાહારી થાએ એ ઘટા રથ નથી

5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. ૫ ને તે તેણેને મારીનાંખવા ચાહાતો હુતો તાારે લોકો શ્રી ખીધા કેનકે તેઓ તેહુને ભવીશકહેનાર શરખો ગણુતા હુતા 6 But when Herod's birth-day was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.

- પણ હેરોદની વરશગાંઠનાં કૉંભ કરાતાં હતાં તાહારે હેરો દીઆની દીકરીએ [તેની] આગલ નાચીને હેરોદને ખુશ કીધો 7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.

૭ એ પર જે કંઇ તે નાગશે તે તેણેને આપવાનું તેણે શન સુધા કબુલ કીધું

8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.

૮ તાહારે પાતાની નાએ અગાઊ શીખવા છતાં તે ખાલી કે ઈહાન ખાપતીશન કરનારનું નાથુ ીઓં એક લાશણુનાં નને આપ *

9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.

૮ તે પર રાન દલગીર થએ તોપણ શમને લીધે તથા તેહેના શાથી ખાવા બેશનારાઓને લીધે તેણે [તે] આપવાનો હુકમ કીધો

10 And he sent, and beheaded John in the prison. ૧૦ ને તેણે કેદખાનામાં મોકલીને ઇહોનનું ભાથું કપાએવું 11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.

૧૧ પછી તેહેનું ભાથું એક વાશણનાં લવાએઁ ને તે છોકરીને અપાછું ને તે પોતાની નાની પાશે લઈગઈ

12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.

૧૨ તાહારે તેણેના શીશોએ પારો આવીને તેહેવું સુરનું ઊઠાવી ને દાઢું ને જઇને ઇશ્યુને ખબર કહી

13 | When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart; and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.

૧૩ તાહાર ઇશ્યુ [એ] શાંભલીને તાંહાંથી હાડીએ ઊજડ ઠેકાંણે એકલા ગ પણ લાંકે [તે] શાંભલીને શેહેરાાંથી પગ રશત તેહેની પાછલ ગ

14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

૧૪ પછી ઈશ્યુગ્મે નીકલીને ઘણા લોકોને દીઠા તાારે તેણે તે પર દુઆ કરીને તેમાંના નાંદાને શના કીધા

15 [ And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

૧૫ ને શાંĒજ પડી તાહાર તહેના શીશોએ તેહેની પાસે આવી ને કહું કે આ ઠેકાંણું ઊજડ છે ને હવે વખત ગાળે માટે લાકોને બીદાએ કર કે તે ગાઁનોમાં જઈને પોતાને શારૂ ખાવાનાં

ચાથી લ

16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

૧૬ પણ ઇશ્યુએ એને કહું કે તેને જવાનું કારણ નથી તમે તેઓને ખાવાને આપે।

17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

« ÎnapoiContinuă »