Imagini ale paginilor
PDF
ePub

15 Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

૧૫ હું તમને શાચું કહુઘઉં કે ઇનશાર્દવાને દાણાડે શદોમ તથા ગનારા દેશનો હાલ તે શેહેરના કરતાં હતા શેહેલ થશે

16 [ Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

૧૬

જુઓ વઓનાં ગેટાઁ શરખા હું તમને મોકલુંઊ માટે તને શાપના જહેવા હૉશીઆર તથા કબુતરના જેડ઼ેવા શાલશ થઈ રોહા

17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues; ૧૭ પણ તમે માંથા શનધી ખબરદાર રોહી કેમકે તે તમને નાશભાનાં પિશે ને તેઓની શભાઓમાં તેઓ તમને કારડા ભાશે

18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

૧૮ ને ભાહારે લીધે હાકોની તથા રાજઓની આગલ તમે લઈ જવાશો એમાટે કે તેઓને તથા પરદેશીઓને શાહેદી થાએ] 19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

૧૯ પશુ નારે તેઓ તમને પકડાવશે તાહાર તમૈ બહુ ચૈતાન કરો કે શીરહુ અથવા શું કñ કાંજે શું કહેવું તે તેજ ઘડી તમને અપાશે

20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

૨૦ કેમકે જે બાલેછે તે તમે નથી પણ તમારા બાપના જે આતમા તે તમારામાં બોલેછે

21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. ૨૧ ને ભાઈ ભાઈને તથા બાપ દીકરાને મોતને શારૂ શોંપશે ને ઇ ના બાપને ઊલટાં ઊઠશે ને તેને ભાગી નંખાવશે

22 And ye shall be hated of all men for my name's sake:

'but he that endureth to the end shall be saved.

૨૨ ને માહારા નામને શારૂ શહુ તમારો વેશ કરશે પણ જે કોઈ આખર સુધી ટકશે તે ઊધાર પાંખશે

23 But when they persecute you in this city, flee ye into another : for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come, ૨૩ ને નારે તેઓ એક શેહેરમાં તમારી પુઠે લાગશે તાહાર તમે ખીનમાં નાહાથી ન કેમકે હું તમને શાચું કહુંä કે નાંણ શના દીકરા આવે તાંહાંશુધી ઈશરાએસનાં શેહેરોમાં બધે તમે નહીં કદી રહેશે

24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.

૨૪ શીશ શુરૂ કરતાં નેહાટા નથી ને ચાકર તેહેના શેડ કરતાં નાહટા નથી

25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household!

૨૫ શીશ પાતાના ગુરૂ જેહેવા ને ચાકર પોતાના શેઠ શરખો હો એ તા તેજ બશ છે ને તેઓએ ઘરના ધણીને બાલજેબબ કહા છે તા તેણેના ઘરના લોકોને કેટલું વહેતુ કહેશે]

· 26′ Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

૩૬ તેમાટે તેઓથી તને બીહો ના કનકે જે ઊઘાડું નહીં કરાશે

50

હેવું કંઈ ઢાંકેલું નથી ને જે જણુાવાશે નહીં હેવું કંઈ શુપત નથી 27 What I tell you in darkness, that speak ye in light; and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.

૨૭ હું તમને અંધારામાં જે કહુંઊં તે તને અજવાલામાં કોહી ને તને કાંને જે શાંભલા તે અગાશીઓ પર પરગટ કરો

28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul; but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell..

[ocr errors]

૨૮ ને શરીરને જે નાડીનાંખેશ્ને પણુ આતમાને માીનાંખવા શખરથ નથી તેથી બીડ્ડા નો પણુ આતમા તથા શીર એ અનાના નાશ નરકનાં કરવાને જે શનરથ છે તેથી ખારુખા બીહા#

29 Are not two sparrows sold for a farthing! and one of them shall not fall on the ground without your Father. ૨૯ શવાઓને શારૂ શું બે ચલી નથી વેચાતી તોપણ તમારા ખાપ[ની ઇછા] વગર તેમાંથી એક ભેએ પર પડનાર નથી 30 But the very hairs of your head are all numbered.. ૩૦ ને તમારાં માર્થાંના નીખાલા પણ બધા ગણેલાઘે

31

Fearye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

૩૧ તેમાટે બીહો નો ઘણી ચલી

કરતાં તને બહુ ખુલવાન છો 32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.

[ocr errors]

૩૨ માટે નાણુશાની આગલ જે કોઈ મને કબુલ કરશે તેણે ને હું પણુ માહારા આકાશમાંના બાપની આગલ કજીલ કરીશ 33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. ૩૩ પશુ માણશોની આગલ જે કોઈ મને નાકબુલ કરશે તેણે ને હુંઓ નાહારા આકાશમાંના બાપની આગલ નાકબુલ કરીશ

34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

૩૪ પરથવી પર શાંતી કરાવવાને હું આએવોઊં એમ ન ધારો શાંતી નીઁ પણ તરવાર ચલવાવવાને હું આએવોછુઊ

35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law,

૩૫ કેમકે માંણુશને તેણેના બાપને ઊલટો તથા દીકરીને તેણેની નાને ઊલટી તથા વહુને તેહેની શાત્રુને ઊલટી ફેરવવાને હું આએવા

36 And a man's foes shall be they of his own household. ૩૬ ને નાંણુના જેવી પોતાના ઘરનાંનાંજ [થશે]

37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

૩૭ જે માહારા કરતાં બાપ અથવા ના પર હેત કરેછે તે માહાર લાએક નથી ન દીકરા કે દીકરી પર જે માહારા કરતાં હેત કરેછે તે પણ નાહારે લાએક નથી

38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.

૩૮ ને જે પોતાના ભરણથંભ ઊંચકીને નાહારી પાછલ આવ તા નથી તે નાહારે લાએક નથી

39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

૩૯ જે પોતાના જીવ બચાવેછે તે તેહેને ખાશે ને નાહાર લીધે જે પોતાના જીવ ખોળું તે તેહુને બચાવશે

40 | He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

૪૦ જે તમને માનેછે તે મને માન ને જે મને માનેછે તે નાહારા મોકલનારને માનેછે

41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.

૪૧ ભવીશકેહેનારને નાંને ભવીશકેહેનારને જે માંનેછું તે ભવીશ કહેનારનું ખ઼ પાંખશે ને થાયાને નાંને શાચાને જે માંનેછે તે શાચાનું પ્ણ પાંખશે

42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

૪ર ને જે કોઈ આ નાઁાંનામાંના એકને શીશને નાંને એકલું પેઆખું ટાહા[ાઁણી] પીવાને આપશે તે હું તમને શાચું કહું છો કે તે પોતીકું ફૂલ નહીંજ ખાશે

CHAP. XI. અગીઆરનો અધી

1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

૧ ને નારે ઈશ્યુ પોતાના ખાર શીશાને આગના આપીચુકો તાહા ૨ અઁન થી કે ઊપદેશ કરવાને તથા પરગઢ કરવાને તાહાઁથી તે નાં શહેરમાં તે ગએ

2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

૨ પછી ઇહાને કેદખાનામાં ભરીશઢનાં કાઁન શુભેંધી ાઁભલીને પોતાના શીશાાંથી બેને મોકલીને

8 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?

૩ તેહેન પુછાએવું કે જે આવનાર તે શું તુજ છે અથવા હુસૈ બીનની વાટ તૈઈએ

4 Jesus answered and said unto them, Go and shew

« ÎnapoiContinuă »