Imagini ale paginilor
PDF
ePub

maewa pu ae la laua ia ia.
33. Mai ke ono o ka hora,
a hiki i ka iwa, pouli loa ka
aina a pau.

lakou ia ia ma Galilaia a ho-
aipuupuu mai nana,
a he
mau wahine e, ke kahi, o
lakou i hele pu mai me ia i
Ierusalema.

|

34. A i ka iwa o ka hora, ue ae la Iesu me ka leo nui loa, i aku la, Eli, Eli, lama sabakatani? o ke ano keia E kuu Akua e, e kuu Akua e, no ke aha oe i haalele mai nei ia'u la?

37. Kahea hou aku la Iesu me ka leo nui loa, a kaili aku la ke aho.

35. A lohe ae la ke kahi poe o lakou e ku ana malaila, i aku la, Ke kahea aku la ia ia Elia.

36. Holo kiki aku la ke kahi a hoomaŭ i ka huahua

ka vinika, kau iho la i ka ohe, a haawi aku ia ia e

44. Kahaha loa iho la o Pilato i kona make koke ana, a kahea aku la ia i ka luna

inu, i ae la, Alia, i ike ka-koa, a ninau aku la ia ia i ka kou i ka Elia hele ana mai wa o kona make ana. e wehe mai ia ia.

38. Nahae iho la ka paku o ka luakini, mai luna a lalo loa.

42. A hiki ae la i ke ahiahi, no ka mea he la hoomakaukau ia ka la mua o ka la sabati.

39. A o ka luna koa e ku ana imua o kona alo, ike aku la ia i kona kahea ana pela, a me ke kaili ana o kona aho, iae la ia, Oia io o keia kanaka no, ke Keiki a ke Akua.

43. Hele mai la o Iosepa no Arimataea, ke kuauhau maikai ia, e kali ana ia i ke aupuni o ke Akua, hele aku la ia io Pilato la, me ka hopohopo ole, a noi aku la i ke kino o Iesu.

45. A ike pono ia i ka luna koa, alaila haawi aku la ia i ke kino na Iosepa.

46. A kuai iho la ia i ke kapa olona, a lawe ae la i ke kino, a wahi iho la iloko o ua kapa la, a waiho iho la ia iloko o ka hale lua, ua kalaiia iloko o ka pohaku, a olokaa iho la i ka pohaku nui i ka puka o ka lua a paa.

47. A nana ae la o Maria no Magadala, a me Maria ka maku'wahine o lose, i kahi i waihoia'i.

40. He poe wahine no hoi ke kahi malaila, e nana mai ana, o Maria no Magadala ke kahi, a me Maria o ka maku'wahine o Iakobo ka liilii, a me lose, a me Salome.

MOKUNA XVI.

No ko Iesu Kristo Ola hou mai.

41. Hahai mai la no hoio AHALA ae la ka la sabati

ua kuai o Maria no Ma

113

Ola hou mai Iesu;

MARAKO. a ikeia e na haumana.

wahine o Iakobo, a me Salome i ka mea ala, hele mai la lakou e hamo ia ia.

gađala, a me Maria ka maku'-( ka po akahi, ua ikea oia e Maria no Magadala mamua, ana i mahiki aku ai i na daimonio ehiku, mai loko aku ona.

10. Hele aku la ia e hai aku i ka poe i noho pu me ia, no ka mea, ua minamina loa lakou, ue aku la.

11. A lohe lakou ua ola la, ia nana no i ike, hoomaloka ae la lakou.

2. A i ke kakahiaka nui o ka po akahi, i ka puka ana mai o ka la, hele mai la lakou i ka lua.

3. I ae la lakou ia lakou i- | ho, Nawai la e olokaa aku ka pohaku no kakou mao ae o ka puka, no ka mea, he pohaku, nui loa ia.

4. Nana aku la lakou ike iho la, ua olokaa e aku la no ka pohaku.

12. A mohope iho ikea ia me ke ano okoa, e na mea elua i ko laua hele ana mauka.

7. E hela oukou e hai aku i kana poe haumana, a me Petero, ue hele aku no ia mamua o oukou i Galilaia,malaila oukou e ike aku ai ia ia, e like me kana olelo ana mai ia oukou.

13. Hele aku la laua, a hai aku la i na haumana i koe a pau, aole hoi lakou manao he oia io.

5. Komo aku la lakou iloko o ka lua, ike aku la lakou i ke kahi kanaka opiopio e noho ana ma ka aoao akau, e

14. A mahope iho, ikeia mai no ia e ka poe he umi kuaahu ana i ke kapa loihi keo-mamakahi,ia lakou e ai ana, a keo, a makau iho la lakou. hoohewa mai la ia ia lakou, no ko lakou koomaloka ana, no ko lakou naau paakiki no hoi, no ka mea, aole lakou i manao oia io aku i ka poe nana ia i ike, mahope iho o ko

6. Olelo mai ia ia lakou, Mai makau oukou, ke imi nei oukou ia lesu no Nazareta, i ka mea i make ai ma ke kea; ua ola hou ae la ia, aole nae maenei, e nana oukou i ka la-na ola hou ana mai. kou wahi i waiho ai ia ia.

15. I aku la hoi ia, E hele aku oukou i na aina a pau, e hoike aku i ke Olelo maikai na ko ke ao nei a pau loa.

16. O ka mea e manao io mai a e bapatizoia, e ola no ia, a o ka mea i manao ole mai he oia io e hoohewaia oia.

8. Hele koke aku la lakou mai ka lua aku me ka haalulu, a me ka weliweli no hoi, aole lakou e hai aku i ke kahi,

17. Eia no ka hoailona e pili aku i ka poe e manao io mai ia'u, na lakou e mahiki aku i na daimonio ma ko'u in

no ka mea ua makau lakou. oa, a e hiki no ia lakou ke ole

9. A i ke kakahiaka nui oloi ka olelo hou,

18. Ina e lalau lakou i na moonihoawa, aole e eha, a ina inu lakou i ka mea make, aole lakou e ino ia mea, e kau no ko lakou lima iluna iho o ka poe mai, a e ola lakou.

lani, a noho aku la i ka lima akau o ke Akua.

20. Hele aku la lakou e hoike aku i na wahi a pau, hana pu iho la no ka Haku me lakou, e hoopaa ana i ka 18. Pau ae la keia olelo lakou olelo me ka hoailona e ana a ka Haku ia lakou, alai-pile pu ana me lakou. Amela laweia aku ia i luna i ka'ne.

115

KA

EUANELIO

A LUKA:

OIA KA MOO OLELO HEMOLELE,

NO KO KAKOU HAKU E OLAI

NO

IESU KRISTO;

I LAWEIA

I OLELO HAWAII.

I loko Ona ke ola, a o ke ola ka malamalama no na kanaka,

[graphic][subsumed][subsumed]

OAHU:

I PALIA MA KA MEA PAI PALAPALA A KA POE MISIONARI.

« ÎnapoiContinuă »