Imagini ale paginilor
PDF
ePub
[blocks in formation]

(α) ἔρρωτό τε πᾶς καὶ ἰδιώτης καὶ πόλις εἴ τι δύναιτο καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ξυνεπιλαμβάνειν αὐτοῖς· ἐν τούτῳ τε κεκωλύσθαι ἐδόκει ἑκάστῳ τὰ πράγματα ᾧ μή τις αὐτὸς παρέσται. οὕτως ἐν ὀργῇ εἶχον οἱ πλείους τοὺς Αθηναίους, οἱ μὲν τῆς ἀρχῆς ἀπολυθῆναι βουλόμενοι, οἱ δὲ μὴ ἀρχθῶσι φοβούμενοι.

(6) θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴσῳ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη κατεψηφισμένην σφῶν ἐπικρεμασθῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν εἰκὸς εἶναι τοῦ βίου τι

ἀπολαῦσαι.

[ocr errors]

(ε) Τοσαῦτα εἰπόντων Πλαταίῶν ̓Αρχίδαμος ὑπολαβὼν εἶπε· Δίκαια λέγετε, ὦ ἄνδρες Πλαταιής, ἢν ποτε ὁμοῖα τοῖς λόγοις. καθάπερ γὰρ Παυσανίας ὑμῖν παρέδωκεν, αὐτοί τε αὐτονομεῖσθε καὶ τοὺς ἄλλους ξυνελευθεροῦτε ὅσοι μετασχόντες τῶν τότε κινδύνων ὑμῖν τε ξυνώμοσαν καὶ εἰσὶ νῦν ὑπ ̓ Αθηναίοις, παρασκευή τε τοσήδε καὶ πόλεμος γεγένηται αὐτῶν ἕνεκα καὶ τῶν ἄλλων ἐλευθερώσεως. ἧς μάλιστα μὲν μετασχόντες καὶ αὐτοὶ ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις. εἰ δὲ μή, ἅπερ καὶ τὸ πρότερον ἤδη προυκαλεσάμεθα, ἡσυχίαν ἄγετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, καὶ ἔστε μηδὲ μεθ' ἑτέρων, δέχεσθε δὲ ἀμφοτέρους φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ' ἑτέρους. καὶ τάδε ἡμῖν ἀρκέσει.

Thucydides, B. II.

1. Parse ἔρρωτο, βιούς, μείζω, κατεψηφισμένην, ἐπικρεμασθῆναι, εἶπε, συνώμοσαν.

2. Explain the syntax of δύναιτο, ἀρχῆς, ἀρχθῶσι, γενέσθαι, ἐμπεσεῖν, ποιῆτε, ἧς, ὅρκοις.

3. * Αν . . . ἀντιδοῦναι. Give the finite form.

4. Draw a rough map of ancient Greece, showing the position of Athens, Sparta, Thebes, Delphi, Naupactus. ΙΙΙ.

Translate :

(α) ΗΑ. * ταῦτα δή με καὶ βεβούλευνται ποιεῖν ; ΧΡ. μάλισθ'· ὅταν περ οἴκαδ ̓ Αἴγισθος μόλῃ. ΗΑ. ἀλλ' ἐξίκοιτο τοῦδέ γ ̓ οὖνεκ ̓ ἐν τάχει. ΧΡ. τίν, ὦ τάλαινα, τόνδ' ἐπηράσω λόγον ; ΗΑ. ἐλθεῖν ἐκεῖνον, εἴ τι τῶνδε δρᾶν νοεῖ. ΧΡ. ὅπως πάθῃς τί χρῆμα ; που ποτ ̓ εἶ φρενῶν ; ΗΑ. ὅπως ἀφ ̓ ὑμῶν ὡς προσώτατ ̓ ἐκφύγω. ΧΡ. βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις; ΗΑ. καλὸς γὰρ οἱμὸς βίοτος ὥστε θαυμάσαι. ΧΡ. ἀλλ ̓ ἦν ἂν, εἰ σύ γ' εὖ φρονεῖν ἐπίστασο. ΗΑ. μή μ' εκδίδασκε τοῖς φίλοις εἶναι κακήν. (β) στάντες δ ̓ ὅθ ̓ αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βραβῆς κλήρους ἔπηλαν καὶ κατέστησαν δίφρους, χαλκῆς ὑπαὶ σάλπιγγος ᾖξαν· οἱ δ ̓ ἅμα ἵπποις ὁμοκλήσαντες ἡνίας χεροῖν ἔσεισαν· ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώθη δρόμος κτύπου κροτητῶν ἁρμάτων· κόνις δ ̓ ἄνω φορεῖθ ̓· ὁμοῦ δὲ πάντες ἀμμεμιγμένοι φείδοντο κέντρων οὐδὲν ὡς ὑπερβάλοι χνόας τις αὐτῶν καὶ φρυάγμαθ ̓ ἱππικά.

Sophocles, Electra.

1. Parse ἐπηράσω, ἐλθεῖν, ἐπίστασο, στάντες, ἔπηλαν κατέστησαν, ᾖξαν, ἔσεισαν.

2. Explain the syntax of μόλῃ, ἐξίκοιτο, τόνδε, πάθης, φρενῶν, ἦν, αὐτούς, χεροῖν, κτύπου.

3. Μὴ μ' ἐκδίδασκε. Give the other form.

4. Translate with short notes on the syntax or the allusions:

(α) οὐ γάρ σε μὴ γήρᾳ τε καὶ χρόνῳ μακρῷ γνῶσι.

(δ) οὐδ ̓ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε, μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στενάχειν πατέρ ̓ ἄθλιον.

(ε) ἀλλ' ἐμέ γ' & στονόεσσ ̓ ἄραγεν φρένας,

ἃ * Ιτυν, αἱὲν "Ιτυν ὀλοφύρεται,

ὄρνις ατυζομένα, Διὸς ἄγγελος.

ἰὼ παντλάμων Νιόβα, σὲ δ' ἔγωγε νέμω θεὸν,
ἅτ ̓ ἐν τάφῳ πετραίῳ

αἰαι δακρύεις.

III.

Construct short Greek sentences to illustrate :

(α) The common forms of the conditional sentence.

(6) The rules for oratio obliqua.

(c) The use of the infinitive.

« ÎnapoiContinuă »