Imagini ale paginilor
PDF
ePub

DEN SISTE

FRIS EGLAREN

AF

PEHR SPÀRRE.

What is a man,
if his Chief good and market of his time
Be but to sleep and feed? à beast, no more.

SHAKESPEARE.

FÖRSTA DELEN

NEW-YORI

STOCKHOLM,
HOS L. J. HJERTA, 1832.

NO

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

De som icke helt och hållet förkasta den kallade Historiska Romanen, lära medgifva, att han räknas bland Litteraturens nyttiga alster. Utan att just åstadkomma någon fullständig rekapitulation af de allmänna historiska ämnen som minnet bör förvara, väcker han dock hos mången lust att närmare undersöka andan af vissa hänflydda tidpunkter, hvilkas detaljerade teckning ej ingått i den vanliga utánlexan ur häfderna. Men antingen han i sådant hänseende blir förmånligt eller ofördelaktigt bedömd, är dess bearbetande förbundet med många svårigheter, som undvikas vid anläggningen af den vanliga romanen.

För den senare är merendeis tillräckligt, att efter modeller ur" allmänna lifvet, sådant det hvardagligt skådas, välja personer, hvilkas fortgående handlingar sjelfmant bilda ett helt, och visa, huru en ädel idéalprincip motarbetas af, eller besegrar förvända samhällsförhållanden, hu

« ÎnapoiContinuați »